JOHN­NY DEPP RIS­KE­RAR 10 ÅRS FÄNG­EL­SE!

"LA­GEN ÄR LI­KA FÖR AL­LA"

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Be­ske­det kom som en chock. Film­stjär­nan John­ny Depp ris­ke­rar ett långt fäng­el­se­straff – på grund av si­na hun­dar.

Imaj tog skå­di­sen John­ny Depp, 52, med sig fru­gan Am­ber He­ard, 29, till Austra­li­en för att spe­la in den nya ” Pi­ra­tes of the Carib­be­an”- fil­men. Med sig på pri­vat­pla­net ha­de han ock­så si­na två äls­ka­de hun­dar Pi­stol och Boo, av ra­sen yorkshi­re­ter­ri­er. Men kanske skul­le stjärnan ha tänkt ef­ter en gång ex­tra in­nan han bjöd med si­na lur­vi­ga vän­ner. Nu ris­ke­rar han näm­li­gen tio års fäng­el­se el­ler bö­ter på mot­sva­ran­de tre mil­jo­ner kro­nor för att ha smugg­lat in dju­ren i Austra­li­en.

UPP­RÖRD MINISTER

De austra­lis­ka myn­dig­he­ter­na fick re­da på att John­ny ha­de bru­tit mot lan­dets hår­da regler om ka­ran­tän ef­ter att stjärnan själv ha­de lagt upp en vi­deo från re­san på Fa­ce­book. Re­ak­tio­nen kom snabbt och det fram­gick tyd­ligt att la­gen är li­ka för al­la – oav­sett om man är film­stjär­na el­ler in­te.

– Om vi bör­jar lå­ta filmstjärnor, även om de har ut­setts till värl­dens sex­i­gas­te man två gång­er, kom­ma in i lan­det med hus­djur – var­för lå­ter vi då in­te ba­ra al­la bry­ta mot la­gen? sa lan­dets ut­ri­kesmi­nis­ter Bar­na­by Joyce, up­pen­bart upp­rörd, i en in­ter­vju strax ef­ter av­slö­jan­det.

5000 AU­STRA­LI­ER PRO­TE­STE­RA­DE

Till en bör­jan såg det ut som att Pi­stol och Boo skul­le va­ra de som rå­ka­de mest il­la ut av hus­ses slarv. Hun­dar­na ris­ke­ra­de näm­li­gen att av­li­vas. 5000 au­stra­li­er pro­te­ste­ra­de dock mot det be­slu­tet med en nam­nin­sam­ling. Idag är hun­dar­na i tryggt för­var ut­an­för Austra­li­en, men vad som kom­mer att hän­da med John­ny är fort­fa­ran­de oklart.

Åh nej! John­ny Depp har ham­nat i trub­bel på grund av si­na två små hun­dar Pi­stol och Boo. Nu ris­ke­rar stjärnan att ham­na i fäng­el­se. "HAN BRÖT MOT LAN­DETS HÅR­DA REGLER"

John­ny är väl­digt för­tjust i si­na lur­vi­ga fa­mil­je­med­lem­mar, men nu har de onek­li­gen satt hus­se i kni­pa!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.