CAL­VIN HAR­RIS OTRO­GEN MED 3 TJE­JER!

TAY­LOR SWIFT FÖRKROSSAD

Veckans NU! - - MIX -

Stac­kars Tay­lor Swift! Det ver­kar näs­tan omöj­ligt för sång­ers­kan att hit­ta en kil­le som in­te kros­sar hen­nes hjär­ta…

Tay­lor Swift, 25, ver­kar va­ra drab­bad av en kär­leks­för­ban­nel­se. Sång­ers­kan har bli­vit känd för att skri­va lå­tar om al­la si­na kra­scha­de re­la­tio­ner och nu ver­kar det som att hen­nes nya kil­le, dj: n Cal­vin Har­ris, 31, ock­så är en rik­tig douche­bag. En­ligt upp­gift träf­far han näm­li­gen fle­ra and­ra tje­jer – trots att han är till­sam­mans med Tay­lor.

FÖR­SVANN MED BRUNETT

För någ­ra vec­kor se­dan fång­a­des dj: n på bild till­sam­mans med en okänd brunett. En­ligt ögon­vitt­nen på plats såg du­on ut att va­ra be­tyd­ligt mer än ba­ra vän­ner.

– De höll sig väl­digt nä­ra varand­ra och pra­ta­de för­tro­ligt. Se­dan hop­pa­de de in i sam­ma bil och för­svann. De ver­ka­de må­na om att in­te bli sed­da, sä­ger ett vitt­ne i tid­ning­en NW.

Ett dygn se­na­re dök Cal­vin upp vid Tay­lors si­da un­der Bill­board Mu­sic Awards. När sång­ers­kan vann pris hop­pa­de Cal­vin upp och kra­ma­de hen­ne länge in­för al­la som var på plats. Han låt­sa­des in­te om vad som ha­de hänt da­gen in­nan.

"ÄLS­KAR UPP­MÄRK­SAM­HE­TEN"

Tay­lor upp­ges nu va­ra ut­om sig av oro över pojk­vän­nens al­la be­und­ra­rin­nor.

– Cal­vin har gått från nörd till ba­be och han äls­kar

"DE HOP­PA­DE IN I SAM­MA BIL"

Just när vi trod­de att Tay­lor Swift ha­de hit­tat en vet­tig kil­le vi­sar det sig att Cal­vin Har­ris är rätt opå­lit­lig.

Ny­li­gen fång­a­des han på bild till­sam­mans med en mys­tisk brunett.

Du­on ska ha hål­lit sig nä­ra varand­ra och pra­tat för­tro­ligt in­nan de hop­pa­de in i en bil och för­svann till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.