KRIS JEN­NERS NÄ­SA SMÄL­TER!

PLASTIKPANIKEN GICK FÖR LÅNGT…

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL Over Press

Strä­van ef­ter skön­het kan gå över­styr. Frå­ga ba­ra Kris Jen­ner som en­ligt upp­gift är på väg att för­lo­ra sin nä­sa på grund av al­la ope­ra­tio­ner.

Ef­ter oräk­ne­li­ga plasti­king­repp ver­kar det nu som att 59- åri­ga Kris Jen­ners an­sik­te har fått nog. En­ligt upp­gift är ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”pro­fi­lens nä­sa på väg att smäl­ta bort.

– Hon ha­tar sitt ut­se­en­de. Hen­nes nä­sa har helt tap­pat for­men och den fal­ler ihop ef­ter al­la ope­ra­tio­ner. Det ser ut som att den smäl­ter, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

FÖR­SÖ­KER DÖL­JA AN­SIK­TET

Kris gör nu allt för att döl­ja sitt de­for­me­ra­de an­sik­te.

– Hon läg­ger över en tim­me var­je dag på att smin­ka sig för att döl­ja hur hon egent­li­gen ser ut. Hon är liv­rädd att hen­nes ut­se­en­de in­te går att räd­da, sä­ger käl­lan.

En­ligt upp­gift för­sök­te stjär­nans lä­ka­re att var­na hen­ne re­dan för många år se­dan, men Kris väg­ra­de lyss­na.

– Lä­kar­na sa att hon om in­te slu­tar ope­re­ra nä­san kom­mer hen­nes näs­vägg att fal­la ihop. Nu ver­kar det ha hänt, sä­ger käl­lan.

VILL GÖ­RA FLER OPE­RA­TIO­NER

Just nä­san har länge va­rit en öm punkt för Kris.

– För­u­tom ma­gen är det nä­san hon är mest miss­nöjd med. Ti­di­ga­re har hon för­sökt med allt för att få den att änd­ra form. Hon har till och med so­vit i en sär­skild ställ­ning på nät­ter­na, sä­ger käl­lan.

Trots lä­kar­nas för­ma­ning­ar vill tv- pro­fi­len nu ut­fö­ra än­nu ett in­grepp.

– Hon för­sö­ker hit­ta en lä­ka­re som går med på att gö­ra fler ope­ra­tio­ner. Hen­nes vän­ner oro­ar sig för att hon kom­mer att se ut som Mi­chael Jack­son och för­lo­ra nä­san helt, sä­ger käl­lan.

"HON KOM­MER ATT SE UT SOM MI­CHAEL JACK­SON"

Det ver­kar som om re­a­li­ty­stjär­nan Kris Jen­ners jakt ef­ter skön­het har gått för långt. En­ligt upp­gift är hen­nes nä­sa helt för­störd av al­la in­grepp. Nu oro­ar sig Kris vän­ner för att hon är på väg att för­vand­las till Mi­chael Jack­son. Så­här såg Kris ut in­nan hon bör­ja­de ope­re­ra sig. På bil­den syns hon till­sam­mans med en väl­digt li­ten Kim Kar­dashi­an, idag 34. Stjär­nans lä­ka­re ska ha var­nat hen­ne för att ope­re­ra nä­san mer, men hon väg­rar lyss­na. Kris har er­känt att hon har ge­nom­fört fle­ra skön­hets­o­pe­ra­tio­ner. På den här bil­den har hon dock ” ba­ra” drab­bats av ma­tal­ler­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.