EF­TER OTROHETSSVEKET EM­MA & ANDREW ÅTER­FÖRE­NA­DE!

Veckans NU! - - MIX - Av: AN­JA KÄLLSTEDT FOTO: ALL Over PRESS

Det gick snabbt! Ba­ra vec­kor ef­ter att skå­di­sar­na Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld gick isär ef­ter ett smut­sigt otro­hetssvek är de nu till­sam­mans igen.

Ibör­jan av april rap­por­te­ra­de käl­lor att Em­ma Sto­ne, 26, och Andrew Gar­fi­eld, 31, ta­git en pa­us ef­ter tre år till­sam­mans. An­led­ning­en sa­des va­ra att Andrew ha­de va­rit otro­gen i sam­band med film­in­spel­ning­ar i Tai­wan – nå­got han själv ska ha er­känt för flick­vän­nen. – Det var ett en­gångs­ligg och han ång­rar sig. Em­ma är förkrossad och kom­mer ald­rig att kun­na för­lå­ta ho­nom, sa en in­si­der i OK! Ma­ga­zi­ne då.

"DE TYC­KER OM VARAND­RA"

Nu ver­kar det dock som om Andrew har lyc­kats över­ty­ga Em­ma om att ta till­ba­ka ho­nom. Ny­li­gen spot­ta­des du­on näm­li­gen hand­la mat till­sam­mans i Be­ver­ly Hills, och allt såg ut att va­ra glömt och för­lå­tet.

– De tyc­ker om varand­ra och har väl­digt kul ihop, sä­ger en in­si­der.

Slu­tet gott, all­ting gott?

"ALLT SÅG UT ATT VA­RA GLÖMT OCH FÖR­LÅ­TET"

Ti­di­ga­re i år tog Em­ma Sto­ne och Andrew Gar­fi­eld en pa­us från för­hål­lan­det ef­ter att Andrew en­ligt upp­gift ha­de va­rit otro­gen. Nu ver­kar det som om pa­ret ger kärleken en ny chans.

Ny­li­gen sågs Em­ma och Andrew stor­hand­la till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.