ÄLD­RE

MAM­MA KRIS LIG­GER BAKOM

Veckans NU! - - BILDEXTRA ! -

Ken­dall Jen­ner, 19. Ken­dall har näm­li­gen bli­vit ihop­mat­chad med For­mel 1- fö­ra­ren Lewis Ha­mil­ton, 30, som ti­di­ga­re haft ett av- och på- för­hål­lan­de med Pus­sycat Dolls- sång­ers­kan Ni­co­le Scher­zing­er i sju år.

PER­FEKT POJK­VÄN

En­ligt upp­gift är det Ken­dalls mam­ma Kris Jen­ner, 59, som lig­ger bakom re­la­tio­nen.

– Hon vill verk­li­gen att Ken­dall ska dej­ta Lewis, sä­ger en käl­la i tid­ning­en The Sun och fort­sät­ter: – Kris och Lewis har lärt kän­na varand­ra de se­nas­te må­na­der­na och hon tyc­ker att han är per­fekt pojkvänsmaterial för dot­tern.

Men vägen till kär­lek är in­te helt rak. En­ligt upp­gift har Lewis synts va­ra när­gång­en med Ken­dalls kom­pis Gi­gi Ha­did, 20, fle­ra gång­er. Trots det tyc­ker mam­ma Kris att Lewis är en bra kan­di­dat.

– Kris tror att Lewis skul­le ha bra in­fly­tan­de på Ken­dall, sä­ger käl­lan.

Lewis har haft ett stor­migt av- och på- för­hål­lan­de med Ni­co­le Scher­zing­er, 36, i sju år.

En­ligt upp­gift är det mam­ma Kris som lig­ger bakom ihop­match­ning­en av Ken­dall och Lewis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.