MAM­MAN FÖR­STÖR BRADLEYS FÖR­HÅL­LAN­DEN

"HON GÖR SLUT MED TJE­JER­NA"

Veckans NU! - - BILDEXTRA ! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Mam­ma är bäst! Det ver­kar i al­la fall Brad­ley Coo­per tyc­ka. Han lå­ter näm­li­gen mor­san Glo­ria sty­ra över hans re­la­tio­ner. Frå­gan är hur länge den nya flam­man Iri­na Shayk kla­rar sig.

Visst är det gul­ligt med kil­lar som står si­na för­äld­rar nä­ra – men det finns grän­ser. 40- åri­ge Brad­ley Coo­pers ex­tre­ma re­la­tion med mam­ma Glo­ria Coo­per ska näm­li­gen ha sab­bat fle­ra av hans för­hål­lan­den. Glo­ria ska till och med ha va­rit den som gjor­de slut med bå­de Zoe Sal­da­na, 36, och Suki Wa­ter­house, 23, åt so­nen.

– Brad­ley bad hen­ne att gö­ra det åt ho­nom för att han tyck­te att det var för job­bigt att gö­ra det själv. Hon tog med tje­jer­na på re­stau­rang och sa som det var, sä­ger en käl­la en­ligt blog­gen Crazy days and nights.

"VI BE­HÖ­VER VARAND­RA"

Stjärnan ska en­ligt upp­gift se Glo­ria som den per­fek­ta kvin­nan. För någ­ra år se­dan er­kän­de Brad­ley att han till och med bor till­sam­mans med sin mam­ma.

– Vi står varand­ra väl­digt nä­ra, sär­skilt nu ef­ter pap­pas död. Vi be­hö­ver varand­ra, så där­för flyt­ta­de jag in hos hen­ne. Hon är en tuff brud, sa stjärnan då.

Men en­ligt upp­gift är al­la in­te nöj­da med den lös­ning­en. Stjär­nans ex­flick­vän Suki Wa­ter­house ska ha kal­lat ho­nom för ” fe­gis”, ef­tersom han in­te vå­gar gö­ra nå­got på egen hand. Nu­me­ra dejtar Brad­ley den 29- åri­ga mo­del­len Iri­na Shayk. Frå­gan är om hon kan le­va upp till Bradleys

( och Glo­ri­as) krav!

Du är

min! "HAN BOR HEM­MA HOS SIN MAM­MA"

Brad­ley Coo­per och hans mam­ma Glo­ria har en väl­digt nä­ra re­la­tion. Nu har den bör­jat stäl­la till pro­blem för stjär­nans kär­leksliv.

Fle­ra av Bradleys flick­vän­ner ska ha haft pro­blem med Glo­ria. Bland ska det ha va­rit hon som gjor­de slut med Zoe Sal­da­na åt so­nen, ef­tersom han in­te vå­ga­de gö­ra det själv.

Nya flick­vän­nen Iri­na Shayk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.