TOM CRUISES HE­TA RO­MANS MED PAU­LA PATTON

"HON SER EN FRAM­TID MED HO­NOM"

Veckans NU! - - BILDEXTRA ! - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Tom Cru­i­se har hit­tat kärleken igen – i ing­en mind­re än skå­de­spe­lers­kan Pau­la Patton!

– De klic­ka­de di­rekt, sä­ger en käl­la.

Ef­ter skils­mäs­san från Ka­tie Hol­mes, 36, har Tom Cru­i­se, 52, haft pro­blem med att hit­ta en ny flick­vän. Visst, han har kopp­lats sam­man med en rad kän­da kvin­nor, till ex­em­pel ” Oran­ge is the new black”- skå­di­sen Lau­ra Pre­pon och mo­del­len Mi­ran­da Kerr, men det har ald­rig bli­vit nå­got se­ri­öst. Det har till och med ryk­tats om att Sci­en­to­lo­gi­kyr­kan har an­ord­nat ” hust­ruau­di­tions” för att hit­ta en lämp­lig kvin­na åt stjärnan – men ut­an re­sul­tat.

KE­MI UPP­STOD

Nu ver­kar det dock äntligen ljus­na på kär­leks­ho­ri­son­ten för al­las vår Tom­pa – stjärnan upp­ges näm­li­gen dej­ta sin gam­la ” Mis­sion im­possib­le”mot­spe­lers­ka Pau­la Patton, 39. Stjär­nor­na träf­fa­des re­dan 2010, un­der in­spel­ning­ar­na av ” Mis­sion im­possib­le: Ghost pro­tocol”, men då var bå­da upp­tag­na på varsitt håll.

– När de job­ba­de med fil­men upp­stod re­jäl at­trak­tion. De klic­ka­de di­rekt men bå­da var gifta då. Nu när bå­da är sing­lar finns det ing­et som kan stop­pa dem, sä­ger en käl­la i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Pau­las ex­ma­ke är ” Blur­red li­nes”- sång­a­ren Ro­bin Thic­ke, 38, men äk­ten­ska­pet tog slut ef­ter att han ha­de va­rit otro­gen mot hen­ne. Skils­mäs­san gick ige­nom ti­di­ga­re i år.

TRÄF­FAS I SMYG

En­ligt upp­gift har Tom och Pau­la träf­fats i hem­lig­het ett tag. De är bå­da må­na om att hål­la re­la­tio­nen bor­ta från of­fent­lig­he­ten, i al­la fall än så länge.

– Det är väl­digt nytt fort­fa­ran­de, men Pau­la ser verk­li­gen en fram­tid med Tom. Hon vill ha en kil­le som hon kan li­ta på ef­ter att Ro­bin var otro­gen mot hen­ne. Tom är som gjord för hen­ne, sä­ger käl­lan.

Så kanske får vi snart se Tom hop­pa av kär­lek­slyc­ka i Oprah Win­freys sof­fa igen? Vi hål­ler tum­mar­na för det.

"DET ÄR VÄL­DIGT NYTT"

Här syns du­on kys­sas – dock ba­ra på vi­ta du­ken.

Äntligen ver­kar Tom Cru­i­se ha hit­tat kärleken igen! Han och skå­dis­kol­le­gan Pau­la Patton upp­ges ha in­lett en kär­leks­re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.