MA­DON­NA LIG­GER MED 20 ÅR YNG­RE DJ

"DE HAR ETT ÖP­PET FÖR­HÅL­LAN­DE"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

Det är tren­digt att dej­ta dj: s och det har 56- åri­ga Ma­don­na ta­git fas­ta på. En­ligt upp­gift har sång­ers­kan lagt van­tar­na på Tho­mas ” Diplo” Dentz, 36, som ti­di­ga­re var till­sam­mans med Ka­ty Per­ry, 30. Det he­la ska ha bör­jat med ett pro­fes­sio­nellt sam­ar­be­te, då Diplo med­ver­kar på Ma­don­nas nya al­bum ” Re­bel he­art”. Men ef­ter­hand ska käns­lor­na ha växt fram.

– De fun­ge­rar väl­digt bra ihop. De har kom­mit över­ens om att ha en öp­pen re­la­tion och det fun­ge­rar bra för bå­da, sä­ger en käl­la en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

IN­TEN­SI­VA DIS­KUS­SIO­NER

En­ligt upp­gift klic­kar pa­ret in­te ba­ra i stu­di­on och i säng­kam­ma­ren. – Det hand­lar in­te ba­ra om sex. De har in­ten­si­va dis­kus­sio­ner om mo­de och mu­sik. De är rik­ti­ga nör­dar bå­da två, fort­sät­ter käl­lan.

Un­der Met- ga­lan ny­li­gen gjor­de Ma­don­na och Diplo of­fent­lig de­but till­sam­mans. De höll sig vid varand­ras si­da he­la kväl­len och po­se­ra­de glatt fram­för ka­me­ror­na.

DEJ­TAT FLE­RA MU­SI­KER

Diplos för­hål­lan­de med Ka­ty Per­ry tog slut för ett år se­dan. Han har även va­rit till­sam­mans med sång­ers­kan M. I. A, 39, i fem år, så man kan lugnt sä­ga att han är ru­ti­ne­rad när det kom­mer till att dej­ta mu­si­ker. Ma­don­na å sin si­da har en fä­bless för yng­re män, så det här ver­kar va­ra en match ma­de in he­a­ven! Vi hål­ler tum­mar­na!

Ma­don­na har en ny kil­le i sitt liv. Stjärnan har näm­li­gen en het som­mar­ro­mans med dj: n Diplo.

"DET GÅR

VILT TILL"

Sång­ers­kan Ma­don­na har hit­tat en ny kil­le att rul­la runt i säng­hal­men med. Hon upp­ges näm­li­gen ha in­lett ett öp­pet för­hål­lan­de med den unge dj: n Diplo. En­ligt upp­gift går det vilt till i sov­rum­met.

Re­la­tio­nen bör­ja­de som pro­fes­sio­nell men se­dan väx­te käns­lor­na fram. ” Det hand­lar in­te ba­ra om sex”, sä­ger en käl­la.

Ma­don­na är känd för att dras till yng­re män. Hon har ti­di­ga­re dej­tat Bra­him Zai­bat, 28, Ti­mor Stef­fens, 27, och Je­sus Cruz, 28. På bil­den ses hon till­sam­mans med den sist­nämn­de.

Diplo var ti­di­ga­re till­sam­mans med sång­ers­kan Ka­ty Per­ry. På Met- ga­lan ny­li­gen dök han dock upp tätt om­sling­rad med Ma­don­na. Ka­ty ver­ka­de in­te ta il­la upp!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.