SKILS­MÄS­SA FÖR JEN­NI­FER GAR­NER & BEN AFF­LECK

HON FÅR VÅRD­NA­DEN OM BAR­NEN

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

De har stått sta­di­ga ge­nom otro­hets­ryk­ten och fyl­leskan­da­ler. Men nu finns det in­te läng­re nå­gon rädd­ning för äk­ten­ska­pet mel­lan Jen­ni­fer Gar­ner och Ben Aff­leck.

Ef­ter tio års äk­ten­skap sägs en skils­mäs­sa nu va­ra nä­ra för ett av Dröm­fa­bri­kens ( till sy­nes) mest sta­bi­la par. En­ligt upp­gift kom­mer Jen­ni­fer Gar­ner, 43, och Ben Aff­leck, 42, att till­kän­nage sin bryt­ning in­om ett par vec­kor.

– Det är över mel­lan dem, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

Jen­ni­fer och Ben blev till­sam­mans ba­ra någ­ra må­na­der ef­ter att Bens re­la­tion med Jen­ni­fer Lo­pez tog slut 2004. Året där­på gif­te de sig. Se­dan dess har de skaf­fat tre barn och levt ett ovan­ligt sta­bilt fa­mil­je­liv för att va­ra i Hol­ly­wood. I al­la fall ut­åt sett. Bakom ku­lis­ser­na har äk­ten­ska­pet kan­tats av kon­flik­ter och bråk. Ben har tam­pats med så­väl spel­miss­bruk som al­ko­hol­pro­blem, vil­ket na­tur­ligt­vis har tärt på re­la­tio­nen med Jen­ni­fer. Dess­utom har pa­ret om­gär­dats av otro­hets­ryk­ten.

HAN FÅR DRA

På sisto­ne upp­ges re­la­tio­nen ha bli­vit allt säm­re. Pa­ret ska ha gjort allt för att räd­da kärleken, men ut­an re­sul­tat. Som en sista ut­väg an­li­ta­de de ny­li­gen en sex­gu­ru för att het­ta upp äk­ten­ska­pet. Det hjälp­te till­fäl­ligt, men gnis­tan slock­na­de snabbt igen. Of­fent­ligt har Jen­ni­fer och Ben in­te setts till­sam­mans se­dan i april, då de följ­de si­na dött­rar till sko­lan. Un­der som­ma­ren ska Jen­ni­fer en­ligt upp­gift bo i Ka­na­da med pa­rets tre barn för att spe­la in en film.

– Un­der den ti­den kom­mer Ben att flyt­ta ut från de­ras ge­men­sam­ma hem, sä­ger käl­lan.

SKILS­MÄS­SA FÖR EN MIL­JARD

Skils­mäs­san spås bli en strid om långt över en mil­jard kro­nor. Men Jen­ni­fer ska en­ligt upp­gift främst oroa sig för ung­ar­na.

– Hon har för­be­rett sig för det här länge. Hon går hos en te­ra­peut som hjäl­per hen­ne att han­te­ra allt. Det vik­ti­gas­te för hen­ne nu är att hon får vård­na­den om bar­nen, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Ra­dar On­li­ne.

"HON FLYT­TAR

TILL KA­NA­DA"

Åh nej! Ett av Hol­ly­woods gul­li­gas­te par är på väg mot en skils­mäs­sa. En­ligt upp­gift är det ba­ra en tids­frå­ga in­nan Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner går ut med ny­he­ten själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.