IG­GY AZALEAS PLASTIKCHOCK

STJÄRNAN GÅR KNAPPT ATT KÄN­NA IGEN

Veckans NU! - - EXTRA ! - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Rap­pa­ren Ig­gy Aza­lea har ti­di­ga­re be­rät­tat att hon ope­re­rat brös­ten, men när hon vi­sa­de sig på rö­da mat­tan ny­li­gen av­slö­ja­des det att det in­te ba­ra är tuttarna som ge­nom­gått en för­vand­ling…

Att plastik­ki­rur­gi är van­ligt fö­re­kom­man­de bland Hol­ly­wood­kän­di­sar­na är ing­en hem­lig­het, men hur öpp­na stjär­nor­na är med si­na in­grepp va­ri­e­rar. ” Pret­ty girls”- rap­pa­ren Ig­gy Aza­lea, 25, be­rät­ta­de ny­li­gen att hon lå­tit för­sto­ra brös­ten.

– Det var nå­got som jag ha­de tänkt på i he­la mitt liv. Jag äls­kar dem nu, sä­ger Ig­gy i tid­ning­en Vo­gue.

När stjärnan gick på rö­da mat­tan un­der Bill­board Mu­sic Awards i mit­ten av maj var det dock en­ligt käl­lor tyd­ligt att även rap­pa­rens an­sik­te fått sig en touch- up. Ig­gys nä­sa såg sma­la­re ut och ha­kan och käk­lin­jen var mer de­fi­ni­e­ra­de. – Det är helt up­pen­bart att hon ge­nom­gått näsplastik, den ser helt an­norlun­da ut. Hon ser även ut att ha satt in ett ha­kimplan­tat, sä­ger Dr Yo­el Sha­har till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

OSÄ­KER­HE­TEN LIG­GER BAKOM

An­led­ning­en till Ig­gys många plasti­king­repp sägs be­ro på hen­nes då­li­ga själv­käns­la.

– Ig­gy är jät­te­o­sä­ker när det gäl­ler hur hon ser ut. Hon var väl­digt ud­da när hon väx­te upp och hon blev re­tad för sitt ut­se­en­de, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Det är jät­tesorg­ligt, hon ha­tar allt med sig själv. Hon hål­ler på att för­vand­las till en helt ny per­son.

Men stjärnan själv ver­kar va­ra hel­nöjd med för­änd­ring­ar­na och sägs be­kräf­ta ryk­te­na om plastik med en kom­men­tar på Instagram.

– Äls­kar min nya look, skrev Ig­gy till en bild på sig själv strax in­nan Bill­board- even­tet.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X "JAG ÄLS­KAR MIN NYA LOOK"

Hopp­san! Ig­gy Aza­lea vi­sa­de ny­li­gen upp en helt ny look när hon gick på Bill­board Mu­sic Awards. En­ligt käl­lor har hon ope­re­rat nä­san och ha­kan. "Det är helt up­pen­bart", sä­ger en plastik­ki­rurg.

Ig­gy har ti­di­ga­re va­rit öp­pen med att hon lå­tit för­sto­ra brös­ten. Hon gick då från en A- ku­pa…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.