CHRIS BROWN I SMUT­SIG VÅRD­NADS­TVIST OM DOT­TERN

"UT­NYTT­JAR ROYAL­TY"

Veckans NU! - - EX­TRA ! - Av: BEL­LA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Ti­di­ga­re i år av­slö­ja­des det att Chris Brown bli­vit pap­pa till en li­ten flic­ka, Royal­ty. Nu har skan­dalsång­a­ren ham­nat mitt i ett ex­plo­sivt bråk om vem som egent­li­gen har rät­ten till vård­na­den om bar­net.

Inio må­na­der var det okänt för världen att sång­a­ren Chris Brown, 26, har en dotter. Mo­dern, Nia Guz­man- Amey, 31, har en­ligt upp­gift fått drygt 20 000 kro­nor i un­der­håll av Chris var­je må­nad se­dan han fick ve­ta att han är pap­pa till bar­net, men när Nia plöts­ligt kräv­de näs­tan 100 000 kro­nor istäl­let ska Chris ha fryst till­gång­ar­na. Det har gjort att du­on ham­nat i ett smut­sigt bråk om Royal­ty. En­ligt saj­ten TMZ har Nia kon­tak­tat sin ad­vo­kat och be­gär nu att Chris ska bör­ja ge hen­ne un­der­håll igen. Hon vill dess­utom att ” Loyal”- sång­a­ren ska be­ta­la för de må­na­der han mis­sat, ef­tersom hon tyc­ker att dot­tern li­der av Chris hand­ling­ar. Men me­ning­ar­na går isär…

VILL HJÄL­PA TILL

En­ligt käl­lor ska Chris, se­dan han fick ve­ta att han nu­me­ra är pap­pa, ha ve­lat hjäl­pa till att upp­fost­ra dot­tern. Han ska till och med ha er­bju­dit Nia att flyt­ta in hos ho­nom för flic­kans skull.

– Han in­si­ste­rar på att de ska ta hand om Royal­ty till­sam­mans. Det är jät­te­vik­tigt för ho­nom att de har en per­fekt re­la­tion för att dot­tern ska bli upp­fost­rad på rätt sätt av bå­da, sä­ger en käl­la och fort­sät­ter:

– Han vet av egen er­fa­ren­het att det kan va­ra väl­digt job­bigt att in­te bo med bå­da för­äld­rar­na un­der upp­väx­ten. Han vill in­te ut­sät­ta Royal­ty för det. Chris tyc­ker att Nia ut­nytt­jar Royal­ty för att få peng­ar.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Chris Brown blev plöts­ligt pap­pa i bör­jan av året. Det var då som världen fick re­da på att han av­lat fram en li­ten flic­ka till­sam­mans med en kvin­na vid namn Nia Guz­man- Amey. Allt ver­ka­de frid och fröjd… "DOT­TERN LI­DER

AV HANS HAND­LING­AR"

… men in­te läng­re. En­ligt käl­lor har Chris och Nia ham­nat i ett mas­sivt bråk om vem som ska ta hand om bar­net, som he­ter Royal­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.