RI­HAN­NA KAN IN­TE SLÄP­PA CHRIS

Veckans NU! - - EXTRA ! -

Se­dan Ri­han­na, 27, bröt upp från Chris 2013 har hon en­ligt upp­gift in­te rik­tigt kun­nat slu­ta tän­ka på ho­nom. Trots att hon dej­tat and­ra män se­dan dess är det Chris som lig­ger hen­ne när­mast hjär­tat.

– Den en­da kil­le som hon di­rekt har klic­kat med är Chris. Det är där­för hon in­te kan släp­pa ho­nom. Han kun­de lä­sa hen­nes tan­kar och hon äls­ka­de det, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Ti­me to let go, Ri­ri!

"DET ÄR JOB­BIGT ATT IN­TE BO MED BÅ­DA FÖR­ÄLD­RAR­NA" Sång­a­ren är känd för många skan­da­ler och bråk. Bland an­nat miss­hand­la­de han sång­ers­kan Ri­han­na när de var ett par 2009. Han har sut­tit i fäng­el­se och av­tjä­nat sam­hälls­tjänst för bå­de det och and­ra brott.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A När Chris fick re­da på att han är pap­pa tog han en­ligt upp­gift upp­dra­get på störs­ta all­var. "Gud väl­sig­na­de mig med min tvil­lingsjäl", skrev stjärnan till den här bil­den på Instagram.

Ex­flick­vän­nen Kar­rue­che Tran dum­pa­de Chris di­rekt när hon fick re­da på att han gjort en an­nan kvin­na gra­vid.

Nia fick un­der­håll av Chris, men när hon kräv­de mer peng­ar var­je må­nad ska Chris ha slu­tat be­ta­la. Nu har Nia kopp­lat in sin ad­vo­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.