JO­NAT­HAN RHYS MEY­ERS FULL PÅ GA­TAN

NYA CHOCKBILDER!

Veckans NU! - - EXTRA ! - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS, TT NY­HETS­BY­RÅN

"HAN BE­HÖ­VER HJÄLP"

En­ligt upp­gift ne­ka­des Jo­nat­han först när han för­sök­te kö­pa sprit i en lo­kal bu­tik. Men se­na­re läm­na­de han lo­ka­len med al­ko­ho­len i en blå plast­på­se. Re­dan ute på ga­tan kor­ka­de ” Mis­sion: Im­possib­le 3”- skå­de­spe­la­ren upp den ena av flas­kor­na och bör­ja­de dricka. Fle­ra ögon­vitt­nen kun­de choc­ke­rat se på hur stjärnan hal­sa­de i sig spri­ten.

– Det är tyd­ligt att han be­hö­ver hjälp – och det snabbt, sä­ger käl­lan.

Jo­nat­han har fle­ra gång­er ham­nat i trub­bel på grund av si­na gra­va al­ko­hol­pro­blem. 2007 greps han på Dublins flyg­plats för stö­ran­de av all­män ord­ning, 2009 ho­ta­de han att dö­da tre po­li­ser på en flyg­plats i Paris och 2010 bann­lys­tes han li­vet ut av flyg­bo­la­get Uni­ted Air­li­nes ef­ter att ha va­rit kraf­tigt be­ru­sad om­bord på ett av de­ras plan. Se­dan dess har Jo­nat­han be­hand­lats på fle­ra oli­ka av­vänj­nings­kli­ni­ker, men up­pen­bar­li­gen ut­an nå­got vi­da­re re­sul­tat.

LE­VER I FÖR­NE­KEL­SE

Se­dan en tid till­ba­ka är Jo­nat­han för­lo­vad med skå­de­spe­lers­kan Ma­ra La­ne. Som skå­de­spe­la­re är han stän­digt aktuell bå­de i tv- se­ri­en ” Dracu­la” och oli­ka film­pro­duk­tio­ner. Nu kan al­ko­ho­len va­ra på väg att ta allt det ifrån ho­nom. Men själv ver­kar stjärnan le­va i för­ne­kel­se.

– Jag ber om ur­säkt för mitt mind­re åter­fall och hop­pas att folk in­te har en allt för då­lig bild av mig. Jag är på bätt­rings­vä­gen, tac­kar al­la som öns­kar mig väl­gång och är led­sen för mitt ruf­si­ga ut­se­en­de när jag var på väg hem från en kom­pis och in­te ha­de bytt om, skri­ver han på Instagram.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Stjärnan fång­a­des på bild när han hal­sa­de vod­ka di­rekt från flas­kan mitt på da­gen i hemsta­den London.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.