DA­VID OTRO­GEN MED 20- ÅRING! "

VICTO­RIA KOM­MER ALD­RIG ATT FÖR­LÅ­TA HO­NOM"

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

Skan­dal! Mo­del­len Step­ha­nie Vi­la­rin­ho av­slö­jar att hon har hop­pat i säng med Da­vid Beck­ham och fle­ra and­ra stjär­nor.

– Jag och Da­vid har träf­fats fle­ra gång­er, sä­ger Step­ha­nie.

Det är se­dan ti­di­ga­re känt att Da­vid Beck­ham, 40, ska star­ta ett fot­bollslag i Mi­a­mi. Än så länge har han ing­en are­na för sitt lag, men där­e­mot tycks stjärnan re­dan ha en äls­ka­rin­na på plats. Bra­si­li­ans­ka mo­del­len Step­ha­nie Vi­la­rin­ho – som en­ligt upp­gift är i 20- års­ål­dern – häv­dar näm­li­gen att hon har läg­rat fle­ra in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­stjär­nor, bland an­nat i Mi­a­mi.

SEXBILDER & SNUS­KI­GA SMS

Step­ha­nie sä­ger sig ha mo­bil­be­vis på att hon har fått fle­ra fot­bolls­pro­fi­ler i säng, bland an­nat sexbilder och snus­ki­ga med­de­lan­den.

– Jag träf­fa­de spe­lar­na på fes­ter i USA, Eu­ro­pa och Bra­si­li­en. Det finns ro­man­tis­ka bil­der på mig och någ­ra av dem, även på någ­ra av dem som är gifta, sä­ger hon en­ligt saj­ten Gos­sip Ex­tra.

Mo­bi­len har dock bli­vit stu­len och nu ris­ke­rar bil­der­na att läc­ka ut.

BE­TA­LAR 27 000

Upp­gif­ter­na om sex­skan­da­len kom fram i sam­band med att Step­ha­nie gick ut i pres­sen och ef­ter­lys­te den stul­na te­le­fo­nen. Bru­net­ten har ut­lyst drygt 27 000 kro­nor i hit­te­lön. Hon har även vi­sat upp en bild på sig och Da­vid som ett be­vis på att hon ta­lar san­ning om sex­af­fä­rer­na. Fo­tot ska va­ra ta­get i Mi­a­mi i slu­tet av för­ra året.

– Jag och Da­vid har träf­fats fle­ra gång­er. Vi har ge­men­sam­ma vän­ner. Han är vac­ker, char­mig och luk­tar fan­tas­tiskt. Han var myc­ket vän­lig mot mig, sä­ger Step­ha­nie.

SNUSKBILDERNA PÅ VIFT!

"VICTO­RIA KOM­MER

ALD­RIG ATT FÖR­LÅ­TA HO­NOM"

In­te nu igen! Victo­ria och Da­vid Beck­ham har ham­nat i ett nytt otro­hets­dra­ma och den här gång­en ver­kar det va­ra kört för ma­kar­na.

"HAN LUK­TAR FAN­TAS­TISKT" Det är den bra­si­li­ans­ka mo­del­len Step­ha­nie Vi­la­rin­ho som häv­dar att hon har hop­pat i säng med fle­ra in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­stjär­nor.

Step­ha­nie är en­ligt upp­gift i 20- års­ål­dern.

är vid Da och

ker vac rmi

g! cha

Mo­bi­len har dock bli­vit stu­len och nu ris­ke­rar bil­der­na att läc­ka ut.

"Jag och Da­vid har träf­fats fle­ra gång­er", sä­ger hon.

Bru­net­ten sä­ger att hon har mo­bi­len full med bil­der och sms som ska be­vi­sa hen­nes sex­af­fä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.