HE­LA KOST­CIR­KELN!

Veckans NU! - - MIX -

Slaf­sig ham­bur­ga­re, pom­mes frites i ketchup och en cigg på det. Su­per­mo­del­len Ca­ra De­le­ving­ne, 22, vet hur man lyx­ar till det en helt van­lig var­dags­kväll.

Ru­by Ro­se är nam­net på al­las läp­par ef­ter att hon ny­li­gen dök upp i suc­cé­se­ri­en "Orange is the new black". Hyll­ning­ar och bil­der på den 29- åri­ga skå­di­sen har full­kom­ligt ta­pet­se­rat bå­de skval­ler­saj­ter och and­ra kän­di­sars Instagram. Väl­kom­men till ramp­lju­set! När USA fi­ra­de fars dag den 21 ju­ni la Bla­ke Li­vely, 27, änt­li­gen upp en bild på hen­nes och 33- åri­ge Ry­an Rey­nolds dot­ter Ja­mes som föd­des i de­cem­ber för­ra året. Nu vill vi se det lil­la un­der­ver­kets an­sik­te ock­så. Tack på för­hand, Bla­ke. Ky­lie Jen­ner sa att hon in­te ha­de gjort nå­got åt si­na läp­par ba­ra för att se­dan er­kän­na att hon an­vän­de till­fäl­li­ga fil­lers. Nu häv­dar 17- åring­en att hon in­te har ope­re­rat brös­ten ut­an tar hjälp av brösttejp för ett fyl­li­ga­re de­kol­le­tage. Und­rar om det­ta är än­nu en lögn? Me­dan and­ra fi­ra­de fars dag med kär­lek val­de Char­lie Sheen, 49, en an­nan väg – ge­nom en Twit­te­r­at­tack mot De­ni­se Ri­chards, , 44. För­u­tom att be­skri­va hen­ne som en "skit­hög och den sämsta mam­man som finns" fort­sat­te han:

– D Ri­chards är en ut­bränd kät­ters­ka och skam­fylld gris­kul­ting, glad fars dag!

Mo­get Char­lie… Han har fått hård kri­tik för fle­ra för­doms­ful­la ut­ta­lan­den och sin buff­li­ga stil. Nu be­rät­tar "Top gear"stjär­nan Je­re­my Clark­son, 55, att han var mob­bad som barn.

– De lim­ma­de ihop mi­na ski­vor, ha­de sön­der min kom­pass, åt mi­na kex, baj­sa­de i min mat­lå­da och klipp­te sön­der mi­na byx­or med träd­gårds­sax­ar, skri­ver skå­di­sen i en krö­ni­ka i tid­ning­en The Sun­day Ti­mes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.