BOBBI KRISTI­NA FLYT­TAD TILL DÖDSHEM

TRA­GIS­KA NY­HE­TER!

Veckans NU! - - RED CARPET -

För ett halv­år se­dan hit­ta­des Bobbi Kristi­na Brown med­vets­lös i sitt hem. Nu ver­kar det som att hon kom­mer att de­la sin mam­ma Whit­ney Houstons öde om en för ti­dig död. Sam­ti­digt an­kla­gas hen­nes pojk­vän för att lig­ga bakom hän­del­sen.

Ija­nu­a­ri hit­ta­des Whit­ney Houstons dot­ter Bobbi Kristi­na Brown, 22, med­vets­lös i ett bad­kar i sitt hem i Roswell ut­an­för At­lan­ta. Se­dan dess har hon le­gat i me­di­cinsk ko­ma, men nu ver­kar kam­pen snart va­ra över. En­ligt upp­gift har 22- åring­en flyt­tats till ett vård­hem för dö­en­de, där hen­nes fa­milj nu har sam­lats för att ta far­väl.

– Trots fan­tas­tisk sjuk­vård på fle­ra an­lägg­ning­ar har Bobbi Kristi­na Browns till­stånd fort­satt för­säm­ras. Från och med i dag har hon flyt­tats till ett hos­pis. Vi tac­kar al­la för de­ras stöd och bö­ner. Hon är i Guds hän­der nu, skri­ver fa­mil­jen i ett of­fent­ligt ut­ta­lan­de.

VAR IN­TE DEN HON TROD­DE

Sam­ti­digt an­kla­gas stjärn­dot­terns pojk­vän Nick Gor­don, 26, för att ha miss­hand­lat hen­ne strax in­nan hon hit­ta­des.

– Jag läm­na­de in den här stäm­nings­an­sö­kan för

En­ligt lä­kar­na finns det ing­et hopp kvar för Bobbi Kristi­na.

"POJK­VÄN­NEN MIS­S­TÄNKS LIG­GA BAKOM HÄN­DEL­SEN" Det ser mörkt ut för Whit­ney Houstons dot­ter Bobbi Kristi­na Brown, som har le­gat i ko­ma i ett halv­år. I skri­van­de stund har 22- åring­en flyt­tats till ett hem för dö­en­de. ” Hon är i Guds hän­der nu”, skri­ver hen­nes fa­milj i ett ut­ta­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.