NU BLIR KY­LIE TY­GAS FRU

STRUN­TAR I VAD MAM­MA TYC­KER

Veckans NU! - - MIX - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: All Over PRESS

Hon har all­tid gått sin egen väg, och det spe­lar ing­en roll var fa­mil­jen sä­ger, va­re sig det hand­lar om att fär­ga hå­ret el­ler kö­pa en mil­jon­vil­la. Nu har Ky­lie Jen­ner be­stämt sig – hon ska gif­ta sig med Ty­ga.

Den 17- åri­ga re­a­li­ty­stjär­nan Ky­lie Jen­ner och rap­pa­ren Ty­ga, 25, pla­ne­rar att ta sitt för­hål­lan­de till näs­ta ni­vå, näm­li­gen gif­ter­mål. Frö­ken Jen­ner är fast be­slu­ten att skri­da mot al­ta­ret så fort hon fyl­ler 18 i au­gusti – nå­got mam­ma Kris, 59, in­te är glad över.

– Ky­lie sa till sin mam­ma att det kom­mer att hän­da, va­re sig hon vill el­ler in­te. Så Kris har ing­et an­nat val än att ac­cep­te­ra hen­nes be­slut, sä­ger en källa till saj­ten Ra­daron­li­ne.

Ky­lie strun­tar allt­så i vad mam­ma Kris tyc­ker om sa­ken men sö­ker istäl­let stöd hos res­ten av fa­mil­jen.

– Hon har frå­gat si­na syst­rar vad de tyc­ker om att gif­ta sig så ungt, av­slö­jar käl­lan.

Pa­ret har re­dan bör­jat le­ta ef­ter de per­fek­ta ring­ar­na, men var­för så bråt­tom? För att Ky­lie vill hjäl­pa sin kär­lek att få vård­na­den om sin 2- åri­ge son King Cai­ro som han har från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de med mo­del­len Blac Chy­na, 27.

KIM ÄR LIV­RÄDD

Trots att minsting­en i fa­mil­jen har va­rit tvung­en att växa upp i hög fart är sto­ra­sys­ter Kim Kar­dashi­an, 34, väl­digt oro­lig för att pa­ret går för snabbt fram.

– Hon är liv­rädd för att Ky­lie ska bli gra­vid och kas­ta bort he­la sitt liv, sä­ger en källa i Star Ma­ga­zi­ne.

"Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan Ky­lie Jen­ner och hen­nes pojk­vän tilli­ka rap­pa­ren Ty­ga pla­ne­rar att kny­ta ihop säc­ken och bli äk­ta ma­kar i au­gusti när Ky­lie fyl­ler 18 år. Ky­li­es mam­ma Kris

Jen­ner har, en­ligt ing­et an­nat val än käl­lor,

att ac­cep­te­ra gif­ter­må­let.

"HON GÖR DET FÖR

HANS SKULL" En av or­sa­ker­na till att Ky­lie vill gif­ta sig med Ty­ga sägs va­ra att hon vill hjäl­pa ho­nom att få vård­na­den som sin son King Cai­ro.

Ty­gas ex Blac Chy­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.