SE­LE­NA LIG­GER MED BIE­BER- KO­PIA!

"DE ÄR VÄL­DIGT FÖR­ÄLS­KA­DE"

Veckans NU! - - STREET STYLE - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over press

Det var in­te länge se­dan sång­ers­kan Se­le­na Go­mez, 22, gjor­de slut med dj: n Zedd, 25. Men nu upp­ges hon re­dan ha en ny kär­lek i sitt liv. Alex­an­der Deleon, 26, är front­man i ban­det The Cab och ska en­ligt upp­gift va­ra den som har snärjt Se­le­nas hjär­ta. Ny­li­gen fång­a­des pa­ret på bild till­sam­mans un­der en ro­man­tisk kväll i New York.

– De såg ut att ha väl­digt ro­ligt, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

MYC­KET SPE­KU­LA­TIO­NER

Dess­utom har Alex­an­der lagt upp fle­ra bil­der på Se­le­na på Instagram, vil­ket har fått pa­rets föl­ja­re att bör­ja spe­ku­le­ra. – Är ni till­sam­mans? skri­ver en föl­ja­re och fort­sät­ter:

– Ni skul­le va­ra ett jät­te­fint par.

KÄNS­LOR­NA HAR VUX­IT FRAM

Se­le­na och Alex­an­der har känt varand­ra länge, men först ef­ter Se­le­nas upp­brott från Zedd ska ro­man­tis­ka käns­lor ha vux­it fram. Än så länge upp­ges pa­ret vil­ja hål­la låg pro­fil med sin re­la­tion men ska va­ra väl­digt för­äls­ka­de. Vi hål­ler tum­mar­na för att Se­le­na, som ti­di­ga­re har haft ett ut­dra­get av- och på- för­hål­lan­de med flic­ki­do­len Jus­tin Bie­ber, 21, änt­li­gen har hit­tat en kil­le att hål­la i när det blå­ser. Och på tal om ex­pojk­vän­ner – ser in­te Alex­an­der ut som en bland­ning av Jus­tin och Zedd? Man kan lugnt sä­ga att Se­le­na har en ut­se­en­de­typ i al­la fall. Han är ju en ko­pia av hen­nes ex!

Tack och hej Zedd – nu är det sång­a­ren Alex­an­der Deleon som gäl­ler för Se­le­na Go­mez!

"DE VILL HÅL­LA EN LÅG PRO­FIL" Se­le­na Go­mez gjor­de ny­li­gen slut med dj: n Zedd. Nu har hon hit­tat en ny mu­si­ka­lisk man att till­bringa som­ma­ren med: sång­a­ren Alex­an­der Deleon.

Alex­an­der sjung­er i ban­det The Cab och har fång­ats på bild till­sam­mans med Se­le­na fle­ra gång­er på sisto­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.