RI­HAN­NA GIF­TER SIG MED POJK­VÄN­NEN

EF­TER BA­RA NÅG­RA MÅ­NA­DER…

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

” Di­a­monds”- sång­ers­kan Ri­han­na får snart en all­de­les egen di­a­mant. På fing­ret. Hon och fot­bolls­spe­la­ren Ka­rim Ben­ze­ma pla­ne­rar näm­li­gen att gif­ta sig!

Var­för vän­ta när det känns rätt? Så ver­kar i al­la fall 27- åri­ga Ri­han­na och jämn­gam­le Ka­rim Ben­ze­ma re­so­ne­ra. De har ba­ra dej­tat i någ­ra vec­kor, men de är re­dan på väg mot al­ta­ret.

– Han har för­änd­rat hen­nes syn på mo­no­ga­mi. Det här för­hål­lan­det är an­norlun­da mot al­la hon haft ti­di­ga­re, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Sång­ers­kan har ti­di­ga­re dej­tat bland and­ra Dra­ke och Le­o­nar­do Dicaprio, men den nya re­la­tio­nen ska allt­så va­ra nå­got helt an­nat än en fling.

SPRANG IN I CHRIS BROWN

Ri­han­na och Ka­rim har va­rit oskilj­ak­ti­ga på sisto­ne. En­ligt upp­gift är sång­ers­kan upp över öro­nen för­äls­kad i sin frans­ke fot­bolls­spe­la­re.

– Hon sä­ger till si­na vän­ner att hon ald­rig har upp­levt nå­got lik­nan­de och att hon li­tar på ho­nom som en bäs­ta vän, sä­ger käl­lan.

Pa­rets tillit till varand­ra sat­tes ny­li­gen på prov när de sprang in i Ri­han­nas ex Chris Brown, 26, un­der en fest i Hol­ly­wood. Men Ka­rim höll sig helt lugn och Ri­han­na kun­de in­te döl­ja sin för­tjus­ning.

RE­DAN VALT RING

Nu upp­ges sång­ers­kan va­ra fast be­slu­ten att hål­la fast vid sin nya kär­lek.

– Hon vill ba­ra va­ra med ho­nom och det är förs­ta gång­en hon kän­ner så för en man. I hem­lig­het fun­de­rar hon på att fria. Och Ka­rim har hin­tat om att han re­dan har valt ut en di­a­mant­ring, sä­ger käl­lan.

Ojoj, vi hål­ler tum­mar­na för ett rik­tigt stjärn­bröl­lop snart!

Pa­ret har ba­ra dej­tat i ett par må­na­der, men en­ligt upp­gift är Ri­han­na upp över öro­nen för­äls­kad. Ny­li­gen ham­na­de de på sam­ma fest som Ri­han­nas ex Chris Brown. Ka­rim ska ha hål­lit lug­net, vil­ket ba­ra gjor­de sång­ers­kan än­nu mer kär.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.