TVÅ ÅR EF­TER DET MEN­TA­LA SAM­MAN­BROT­TET CAT­HE­RI­NE ZE­TA- JO­NES KOL­LAP­SA­DE PÅ GA­TAN

Veckans NU! - - MIX - AV: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: All OVER PRESS

Ma­kens strupcan­cer, den bi­po­lä­ra sjuk­do­men och fle­ra äk­ten­skap­li­ga kri­ser. Pres­sen blev till slut för stor för Cat­he­ri­ne Ze­ta- Jo­nes som ny­li­gen sågs bry­ta ihop to­talt i New York.

Det var ba­ra för två år se­dan som Cat­he­ri­ne Ze­ta- Jo­nes, 45, la­des in på en kli­nik för psy­kisk ohäl­sa för att få bukt på sin bi­po­lä­ra sjuk­dom. Nu är hon ne­re på bot­ten igen. Skå­de­spe­lers­kan fick en to­tal psy­kisk kol­laps – i en trap­pa mitt på Man­hat­tan.

– Cat­he­ri­ne såg tärd och eländig ut, sä­ger ett ögon­vitt­ne till saj­ten The Na­tio­nal Enqui­rer och fort­sät­ter: – Hon ver­ka­de helt för­störd och käm­par up­pen­bar­li­gen med en hel del pro­blem.

"MI­CHAEL ÄR LIV­RÄDD"

Ef­ter det pub­li­ka sam­man­brot­tet vå­gar ma­ken Mi­chael Douglas, 70, in­te läm­na sin frus si­da och slä­pa­de med hen­ne, och de­ras barn Dy­lan, 14, och Ca­rys, 12, till Is­ra­el.

– Mi­chael sa att det vo­re bra för Cat­he­ri­ne att kom­ma bort från New York men egent­li­gen törs han in­te läm­na hen­ne en­sam, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han är liv­rädd för att hon ska blan­da sin me­di­cin med al­ko­hol.

KAN IN­TE KON­TROL­LE­RA SIN ILS­KA

Skå­dis­pa­ret har in­te svä­vat på ro­sa moln till­sam­mans de se­nas­te åren. Ryk­ten om skils­mäs­sa och mi­sär mel­lan ma­kar­na har av­löst varand­ra. Och Cat­he­ri­nes men­ta­la skick un­der­lät­tar in­te si­tu­a­tio­nen.

– Hon re­a­ge­rar väl­digt starkt på me­di­ci­ner­na och har pro­blem med att kon­trol­le­ra sin ils­ka, sä­ger käl­lan.

Det­ta tar ex­tremt hårt på Mi­chael som har fått ba­lan­se­ra sin frus psy­kis­ka pro­blem, de­ras barn och kam­pen mot sin strupcan­cer.

– Äk­ten­ska­pet är väl­digt skört, man vet in­te när Mi­chael har fått nog, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att allt kom­mer att ord­na sig!

Cat­he­ri­ne Ze­ta- Jo­nes fång­a­des på bild när hon, mitt på Man­hat­tan, fick en men­tal kol­laps. ” Hon ver­ka­de helt för­störd och käm­par up­pen­bar­li­gen med en del pro­blem” sä­ger en källa.

"CAT­HE­RI­NE SÅG TÄRD OCH ELÄNDIG UT"

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.