MI­CHAEL VIN­NER NO­BEL­PRIS

Veckans NU! - - MIX -

Mitt i all tu­mult vann Mi­chael Douglas, 70, det ju­dis­ka no­bel­pri­set – och 8 mil­jo­ner kro­nor. Pri­set hand­lar om att hed­ra den ju­dis­ka iden­ti­te­ten i he­la värl­den och upp­munt­ra unga att om­fam­na sitt arv och sin kultur. Skå­de­spe­la­ren pla­ne­rar nu att an­vän­da pris­peng­ar­na till att för­bätt­ra re­la­tio­nen mel­lan Is­ra­el och ju­dis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner i värl­den.

– Vi kan hit­ta bätt­re sätt att för­stå varand­ra och växa till­sam­mans, sa Mi­chael i sitt tack­tal.

Mi­chael och Cat­he­ri­ne har länge käm­pat med att vi­sa upp en enad front på al­la rö­da mat­tor me­dan skils­mäs­so­ryk­te­na ba­ra blir fler och fler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.