NYA KÄR­LEK!

HON Ä ÄRR MI­LEY CYRUS

Veckans NU! - - SI­DAN 1 - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Ien in­ter­vju med tid­ning­en Pa­per ny­li­gen be­rät­ta­de sång­ers­kan Mi­ley Cyrus, 22, att hon iden­ti­fi­e­rar sig var­ken som tjej el­ler kil­le. Re­dan som 14- åring kom hon ut som bi­sex­u­ell för sin mam­ma Tish Cyrus.

– Jag sa till hen­ne att jag be­und­rar kvin­nor på ett spe­ci­ellt sätt och hon frå­ga­de vad jag me­na­de. Då sa jag att jag äls­kar dem på sam­ma sätt som jag äls­kar poj­kar, sä­ger Mi­ley i in­ter­vjun.

Nu har sång­ers­kan ta­git näs­ta steg och bör­jat dej­ta Victo­ria's sec­ret- mo­del­len Stel­la Max­well, 24.

"DE ÄR DE­FI­NI­TIVT IHOP"

En­ligt upp­gift träf­fa­des Mi­ley och Stel­la för någ­ra må­na­der se­dan, kort ef­ter att skan­dal­stjär­nan bru­tit upp från Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger. Se­dan dess har de träf­fats i smyg, och de­ras vän­ner kal­lar dem re­dan för ett par. Den som in­tro­du­ce­ra­de dem för varand­ra var Mi­leys as­si­stent Chey­ne Tho­mas.

– De hål­ler hand och är väl­digt av­slapp­na­de i varand­ras säll­skap. De är de­fi­ni­tivt ihop, sä­ger en käl­la till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Stel­la är född i Bel­gi­en och ut­sågs ny­li­gen till en av Victo­ria's secrets så kal­la­de "äng­lar". Hon har ti­di­ga­re job­bat för Alex­an­der Mc­queen, Pu­ma och H& M.

"DE HAR TRÄF­FATS

I SMYG"

Mi­ley Cyrus har bli­vit kär i fo­to­mo­del­len Stel­la Max­well! Här syns du­on my­sa ihop på en av Mi­leys Instagram­bil­der.

Stel­la är en av Victo­ria's sec­ret- mo­del­ler­nas am­bas­sa­dö­rer, det vill sä­ga en "äng­el".

Mi­ley be­rät­ta­de i tid­ning­en Pa­per ny­li­gen att hon är bi­sex­u­ell och att hon kom ut för sin mam­ma som 14- åring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.