KIM & KA­NYE SPE­CI­AL­DE­SIG­NA­DE BAR­NET

Veckans NU! - - MIX -

och Kanyes kom­man­de barn är allt­så en poj­ke och nu kom­mer upp­gif­ter om att bar­nets kön är långt ifrån en slump. Kim ska näm­li­gen ha gått ige­nom en kost­sam fer­ti­li­tets­be­hand­ling där pojk-och flic­kem­bry­on skiljs från varand­ra för att man ska kun­na sä­ker­stäl­la att bar­net får ett visst kön.

– De sat­te ba­ra in poj­kem­bry­on, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Us We­ek­ly och fort­sät­ter:

– Ka­nye äls­kar North mer än allt an­nat, men för att hans värld skul­le bli kom­plett vil­le han ha en li­ten poj­ke, en ar­vinge.

Be­hand­ling­en ska ha kostat 135 000 kro­nor och är in­te tillå­ten i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.