OTROHETSBILDERNA SOM KROS­SAR KOURT­NEY!

NU DUM­PAR KAR­DASHI­AN POJK­VÄN­NEN FÖR GOTT

Veckans NU! - - NEWS - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Otro­hets­ryk­ten har kret­sat kring Scott Di­sick och Kourt­ney Kar­dashi­an un­der he­la de­ras re­la­tion. Men de nya bil­der­na som vi­sar Scott till­sam­mans med ex­flick­vän­nen Chloe Bar­to­li ska ha bli­vit drop­pen för Kourt­ney.

– Hon är to­talt för­ned­rad, sä­ger en källa.

Kourt­ney Kar­dashi­an, 36, och Scott Di­sick, 32, har haft en hel del upp- och ned­gång­ar i sin re­la­tion. Pa­ret träf­fa­des för nio år se­dan och har bar­nen Ma­son, 5, Pe­ne­lo­pe, 3, och Rei­gn, 6 må­na­der, till­sam­mans men det har in­te hind­rat Scott från att fort­sät­ta le­va li­vets gla­da da­gar. Rap­por­ter om hans sned­steg och otro­hets­af­fä­rer har hag­lat tätt i många år och pa­ret har gjort slut och bli­vit till­sam­mans igen fle­ra gång­er.

ING­EN VÄG TILL­BA­KA

Nu ver­kar det som att Scott har gjort Kourt­ney be­svi­ken för sista gång­en – han har näm­li­gen va­rit otro­gen med sitt ex. – Kourt­ney är to­talt för­ned­rad av Scotts be­te­en­de. Hon är full­stän­digt ra­san­de över vad han har gjort och har dum­pat ho­nom en gång för al­la, sä­ger en källa till Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Att Scott har kros­sat hen­nes hjär­ta är in­te nå­got nytt, men det här är det värs­ta sve­ket nå­gon­sin.

HAR DEJ­TAT FÖR­UT

Den nya skandalen bri­se­ra­de ef­ter att in­ti­ma bil­der på Scott och den 25- åri­ga kän­dis­sty­lis­ten Chloe Bar­to­li läck­te ut i me­di­er­na. Och det är in­te förs­ta gång­en som Scott och Chloe syns till­sam­mans – de bru­ka­de en­ligt upp­gift dej­ta in­nan Scotts re­la­tion med Kourt­ney blev ” för se­ri­ös”.

"HON VILL HA EN­SAM VÅRD­NAD OM BAR­NEN"

– Kourt­ney är för­kros­sad över hans svek. Det finns ing­en väg till­ba­ka nu. Hon mås­te gö­ra det som är bäst för bar­nen, sä­ger käl­lan.

FES­TAT OAV­BRU­TET I EN MÅ­NAD

Dess­utom ska Scotts fes­tan­de ha spå­rat ur or­dent­ligt. I slu­tet av mars la re­a­li­ty­pro­fi­len in sig själv på re­hab, men där blev han in­te kvar länge. Ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor var han ute igen och nu upp­ges han ha fes­tat oav­bru­tet i över en må­nad, ut­an att ens träf­fa Kourt­ney el­ler bar­nen. – Han tyc­ker att han har sitt dric­kan­de un­der kon­troll men ing­en kö­per hans skit­snack läng­re, sä­ger en upp­gifts­läm­na­re.

Kourt­ney ska ny­li­gen ha an­li­tat en ad­vo­kat för att få en­sam vård­nad om bar­nen. Om Scott pla­ne­rar att fort­sät­ta så­här hål­ler vi tum­mar­na för att det blir så!

Här är bil­der­na som fick Kourt­ney Kar­dashi­an att läm­na Scott Di­sick en gång för al­la. Re­a­li­ty­pro­fi­len ses öp­pet kela med ex­flick­vän­nen Chloe Bar­to­li.

"DET ÄR DET VÄRS­TA SVE­KET

NÅ­GON­SIN"

Stjär­nan sö­ker nu tröst hos sin fa­milj. Sys­tern Kim Kar­dashi­an, 34, upp­ges va­ra ett stort stöd för Kourt­ney, sär­skilt när det kom­mer till att hjäl­pa till med bar­nen.

En­ligt upp­gift ha­de Scott in­te va­rit hem­ma hos Kourt­ney och de­ras tre barn på en hel må­nad när otro­he­ten läck­te ut.

Kourt­ney och Scott när det be­gav sig.

Kourt­ney ska na­tur­ligt­vis va­ra fly för­ban­nad på Scotts be­te­en­de. Ef­ter nio stor­mi­ga år ska hon nu ha be­stämt sig för att av­slu­ta re­la­tio­nen för gott.

Pa­rets yngs­ta barn Rei­gn är ba­ra sex må­na­der gam­mal och kom­mer kanske in­te ens att kom­ma ihåg sin pap­pa i fram­ti­den. Kourt­ney ska näm­li­gen ha an­li­tat en ad­vo­kat för att få en­sam vård­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.