CAIT­LYN BLIR MAM­MA – AN­VÄN­DER BRU­CES SPER­MA

"DET HAR VA­RIT HEN­NES DRÖM LÄNGE"

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Se­dan Bru­ce Jen­ner blev Cait­lyn Jen­ner har stjär­nan san­ner­li­gen ta­git över tro­nen i Kar­dashi­ankla­nen. Den 65- åri­ga tv- per­son­lig­he­ten syns över­allt och upp­märk­sam­he­ten lär in­te mins­ka nu. Cait­lyn ska näm­li­gen ha be­stämt sig för att bli mam­ma.

HAR RE­DAN EL­VA BARN

Stjär­nan, som re­dan är pap­pa och styv­far till el­va barn, pla­ne­rar att lå­ta inse­mi­ne­ra en sur­ro­gat­mam- ma med sin egen sper­ma och på så vis bli mam­ma för förs­ta gång­en i sitt liv.

– Cait­lyn vill ha en dot­ter som hon kan gö­ra till en mi­ni­ver­sion av sig själv. Det har va­rit hen­nes dröm un­der al­la år när hon var en kvin­na in­stängd i en mans kropp, sä­ger en källa en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

IN­RETT BARN­RUM

Sper­man frös stjär­nan ner re­dan för tio år se­dan – på in­rå­dan av då­va­ran­de hu­strun Kris Jen­ner, 59, som oro­a­de sig för att ma­kens fer­ti­li­tet skul­le mins­ka med åren. Cait­lyn ska re­dan ha bör­jat fun­de­ra på be­bis­namn och in­rett ett barn­rum i sitt hem i Ma­li­bu.

– Hon har mas­sor av ener­gi och att hon kom­mer va­ra 80 år när hen­nes dot­ter slu­tar high school

be­kym­rar hen­ne in­te det mins­ta, sä­ger käl­lan.

AV­UND­SJUK PÅ KIM

En­ligt upp­gift har ny­he­ten om styv­dot­tern Kim Kar­dashi­ans gra­vi­di­tet fått Cait­lyn att bli re­jält av­und­sjuk.

– Hon skul­le äls­ka att få va­ra gra­vid själv, men hon in­ser att det är omöj­ligt. Om det in­te fun­kar med en sur­ro­gat­mam­ma kom­mer hon att ad­op­te­ra, sä­ger käl­lan.

Vi hål­ler tum­mar­na för att Cait­lyn blir lyck­lig – med el­ler ut­an be­bis.

Cait­lyn Jen­ner er­öv­rar he­la värl­den som kvin­na och nu upp­ges hon va­ra re­do att ta näs­ta sto­ra steg i li­vet.

– Hon vill ha en dot­ter, sä­ger en källa.

Det har gått ett par må­na­der se­dan Bru­ce Jen­ner blev Cait­lyn Jen­ner. Nu är hon re­do för näs­ta sto­ra steg i li­vet – att bli mam­ma. En­ligt upp­gift pla­ne­rar re­a­li­ty­stjär­nan att an­vän­da sig av en sur­ro­gat­mam­ma och sper­ma som hon frös ner när hon var Bru­ce.

"ÅL­DERN BE­KYM­RAR HEN­NE IN­TE" Cait­lyn har se­dan ti­di­ga­re el­va barn, bland an­nat dött­rar­na Ky­lie och Ken­dall till­sam­mans med ex­hust­run Kris Jen­ner. Här syns de på ett event 2003.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.