MI­LA & ASHTON HAR GIFT SIG! STJÄR­NOR­NA SA JA UN­DER HEM­LIG CE­RE­MO­NI

Veckans NU! - - NEWS - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Det har fle­ra gång­er ryk­tats om att Mi­la Ku­nis och Ashton Kut­cher re­dan är gif­ta, men nu är de of­fi­ci­ellt äk­ta ma­kar!

Ia­pril be­sök­te Mi­la Ku­nis, 31, tv- pro­gram­met ” The La­te la­te show with Ja­mes Cor­den” och då hin­ta­de hon om att hon och Ashton Kut­cher, 37, skul­le ha gift sig. Ak­tri­sen rå­ka­de näm­li­gen sä­ga fel när hon skul­le pra­ta om Ashton och bör­ja­de sä­ga or­det ” ma­ke” om pojk­vän­nen in­nan hon änd­ra­de sig till ” Ashton”. Hon bar även en stor ring på väns­ter ring­fing­er.

– Kol­la, de är gif­ta! Mr & Mrs Kut­cher, sa pro­gram­le­da­ren Ja­mes till publi­ken, som brast ut i ju­bel.

Tyd­li­gen var det ba­ra lu­ren­dre­je­ri från Mi­las si­da, som nu änt­li­gen sagt ja till Ashton på rik­tigt un­der en hem­lig ce­re­mo­ni.

AV­SI­DES PLATS

Bröl­lo­pet äg­de en­ligt tid­ning­en Pe­op­le rum på Par­ris Ranch i Oak Glen i Ka­li­for­ni­en. Går­den lig­ger av­skilt och är om­gi­ven av vac­ker natur med dam­mar, berg och blom­man­de äng­ar – vil­ket lå­ter per­fekt för stjärn­pa­ret som är kän­da för att va­ra ka­me­ra­skyg­ga. Sto­ra tält var upp­ställ­da för gäs­ter­na, som be­stod av fa­milj och de all­ra när­mas­te vän­ner­na.

– Mi­la bar hel­vitt och ha­de hå­ret upp­satt, sä­ger en källa.

Själv­klart var dot­tern Wy­att, 9 må­na­der, med si­na för­äld­rar un­der kär­leksce­re­mo­nin. En­ligt käl­lan bar även hon en vit klän­ning.

ÄND­RA­DE ÅSIKT

Att gif­ta sig har in­te all­tid va­rit själv­klart för ak­tri­sen, som möt­te sin ma­ke för förs­ta gång­en me­dan de spe­la­de in ko­me­di­se­ri­en ” That 70' s show” i slu­tet av 90- ta­let.

– Jag vil­le ald­rig gif­ta mig. Jag ha­de för­be­rett mi­na för­äld­rar på det. Men se­dan för­änd­ra­des sa­ker och ting. Jag träf­fa­de min sto­ra kär­lek. Men jag vill in­te ha någ­ra gäs­ter och jag vill gö­ra det pri­vat och hem­ligt, har Mi­la ti­di­ga­re be­rät­tat i tid­ning­en W.

Äk­ten­ska­pet blir Ashtons and­ra, då han var gift med De­mi Mo­o­re mel­lan 2005 och 2013.

Bröl­lopskloc­kor­na har änt­li­gen ringt för Mi­la Ku­nis och Ashton Kut­cher som sa till varand­ra i en in­tim ce­re­mo­ni i bör­jan av ju­li. Ovan syns Mi­la un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men "Ted". "DET HAR IN­TE ALL­TID VA­RIT SJÄLV­KLART" Det var på Oak Glen, ett av­skilt stäl­le i Ka­li­for­ni­en, som "That 70' s show"- stjär­nor­na sa ja till varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.