SOM­MA­REN ÄR KORT…

Veckans NU! - - MIX -

Och vil­ka bic­car! Trä­nar du myc­ket? Vad fin du är! Ca­ra De­le­ving­ne, 22, lå­ter in­te li­te vat­ten från him­len för­stö­ra hen­nes fes­ti­val­be­sök.

21- åri­ge Jus­tin Bie­bers na­ken­bild på Instagram var här­lig i sig – men blev än­nu här­li­ga­re när Mi­ley Cyrus, 22, re­di­ge­ra­de den li­te. Kim Kar­dashi­an, 34, pry­der om­sla­get till det kom­man­de num­ret av ma­ga­si­net Rolling Sto­ne. I tid­ning­en in­ter­vju­as stjär­nan om bland an­nat fe­mi­nism.

– Jag har ald­rig va­rit för att sät­ta eti­ket­ter på sa­ker men ja, jag tror att du ska kal­la mig fe­mi­nist, sä­ger hon.

Bra där, Kim! Säl­lan har vi va­rit så kluv­na till nå­got som 44- åri­ge skå­di­sen Matt Da­mons nya häst­svans. Är det en me­del­ål­ders­kris vi anar? Char­li­ze The­ron, 39, upp­ges ha gjort slut med Se­an Penn, 54, ge­nom att helt so­ni­ka slu­ta sva­ra på hans sam­tal och sms. Nu har fenomenet att ba­ra för­svin­na ur ett för­hål­lan­de ut­an för­var­ning fått ett namn: ghosting. Vi tyc­ker dock att det finns bätt­re sätt att gö­ra slut på. Som att sä­ga det till ex­em­pel. Ko­mi­kern Amy Schumer, 34, bru­kar va­ra ro­lig men nu an­kla­gas hon av tid­ning­en Gu­ar­di­ans krö­ni­kör för att ha dra­git ra­sis­tis­ka skämt.

– Jag bru­ka­de dej­ta la­ti­no- kil­lar, men nu fö­re­drar jag sam­tyc­ke, ska Amy bland an­nat ha sagt.

Skärp­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.