SJU­KA AV­SLÖ­JAN­DEN FRÅN PLAY­BOY- HU­SET! "DICAPRIO ÄLS­KAR ATT HA SEX IN­FÖR APOR­NA"

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Play­boy- hu­set har loc­kat par­ty­sug­na Hollywoodmän i över 30 år. Nu kom­mer nya av­slö­jan­den om de gal­na sex­fes­ter­na – och vil­ka stjär­nor som har va­rit stam­mi­sar.

Av­slö­jan­den om vad som egent­li­gen hän­der bakom Play­boy- hu­sets stäng­da dör­rar fort­sät­ter att av­lö­sa varand­ra. Ny­li­gen gick 89- åri­ge Hugh He­fners ex­flick­vän­ner Hol­ly Ma­di­son, 35, och Kend­ra Wil­kin­son, 30, ut och be­rät­ta­de si­na histo­ri­er – och nu föl­jer Isa­bel­la St Ja­mes, 39, i de­ras fot­spår. Den fö­re det­ta Play­boy- mo­del­len bod­de i hu­set till­sam­mans med sex and­ra, av Hugh hand­ploc­ka­de, tje­jer i bör­jan av 2000ta­let och har en hel del snas­kigt Hol­ly­woodskval­ler att de­la med sig av.

TJE­JER­NAS FAVORITER

En­ligt mo­del­len bru­ka­de Hugh ord­na stor­slag­na fes­ter i hu­set där al­ko­hol och knark flö­da­de och Hol­ly­woods a- kän­di­sar stod på kö för att få kom­ma in. Tre stam­mi­sar på de vil­da till­ställ­ning­ar­na ska ha va­rit skå­di­sar­na Le­o­nar­do Dicaprio, 40, Co­lin Far­rell, 39, och Owen Wil­son, 46.

– De var tje­jer­nas favoriter. Owen var fan­tas­tisk i säng­en! Tje­jer­na skröt om att ha haft vil­da or­gi­er med ho­nom, sä­ger Iza­bel­la och fort­sät­ter:

– Leo bod­de prak­tiskt ta­get i hu­set. Han äls­ka­de att ha sex nä­ra ap­bu­rar­na i hu­sets träd­gård. Det fick verk­li­gen igång ho­nom.

VAR OTROG­NA

And­ra stjär­nor som of­ta be­sök­te Play­boy- hu­sets gal­na sex­fes­ter ska ha va­rit Ge­or­ge Cloo­ney, 54, Jim Car­rey, 53, Char­lie Sheen, 49, och Brad Pitt, 51. En­ligt Iza­bel­la bru­ka­de tje­jer­na i hu­set of­ta va­ra otrog­na mot Hugh med stjär­nor­na. En an­nan fö­re det­ta Play­ma­te, Jill Ann Spa­ulding, bod­de ba­ra i hu­set i fem da­gar men hann än­då se en hel del snusk.

– Hugh ha­de or­gi­er med tio tje­jer åt gång­en och han an­vän­de ald­rig kon­dom, sä­ger hon en­ligt tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

"TJE­JER­NA SKRÖT OM VIL­DA OR­GI­ER

MED HO­NOM" Att det ord­nas vil­da fes­ter i Play­boy- hu­set kanske in­te är nå­gon högoddsa­re, men de av­slö­jan­den som nu har kom­mit är än­då gans­ka otip­pa­de. Som till ex­em­pel det fak­tum att Le­o­nar­do Dicaprio i stort sett bod­de i hu­set på 90- ta­let och of­ta drog med sig tje­jer ut i träd­går­den för att ha sex in­för apor­na som satt i bu­rar där.

Det är det fö­re det­ta Play­boy- mo­del­len Iza­bel­la St Ja­mes som står för de nya snas­ki­ga histo­ri­er­na in­i­från hu­set.

Hugh He­fner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.