MI­LEY CYRUS GIF­TER SIG MED FLICK­VÄN­NEN

"HON VILL HA ETT STÖR­RE BRÖL­LOP ÄN KIM & KA­NYE"

Veckans NU! - - RED CARPET - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS, BULLS

Mi­ley Cyrus är upp över öro­nen för­äls­kad i sin nya flick­vän Stel­la Max­well – så för­äls­kad att hon in­te kan vän­ta med att vi­sa upp de­ras kär­lek för he­la värl­den…

Popstjär­nan Mi­ley Cyrus, 22, har verk­li­gen öpp­nat upp sitt hjär­ta på sisto­ne. Hon har fri­språ­kigt i oli­ka me­di­er be­rät­tat om si­na kär­leks­re­la­tio­ner med bå­de män och kvin­nor – men se­dan en tid till­ba­ka slår hen­nes hjär­ta en­bart för en per­son: Victo­ria’s sec­ret- mo­del­len Stel­la Max­well, 24. Nu vill den unga stjär­nan sät­ta en ring på flick­vän­nens fing­er.

– Mi­ley har sagt till si­na vän­ner att Stel­la är den rät­ta. Hon vill vi­sa sin kär­lek med ett över­då­digt bröl­lop till hös­ten, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

TRÄF­FA­DES VIA INSTAGRAM

Pa­ret träf­fa­des via Instagram i april me­dan Mi­ley fort­fa­ran­de var till­sam­mans med ex­pojk­vän­nen Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 21. Så fort re­la­tio­nen med ex­et tog slut på grund av hans otro­het, väx­te mer än vän­skap­li­ga käns­lor fram mel­lan Mi­ley och Stel­la. Tje­jer­na har in­te va­rit räd­da att vi­sa sin kär­lek och de har pub­li­ce­rat fle­ra bil­der på varand­ra på so­ci­a­la me­di­er.

– Mi­ley kan in­te slu­ta pra­ta om hur för­äls­kad hon är och hon vill att he­la värl­den ska ve­ta, sä­ger käl­lan. En­ligt upp­gift vill Mi­ley att hen­nes bröl­lop ska va­ra än­nu mer stor­sla­get än det mel­lan Kim Kar­dashi­an, 34, och Ka­nye West, 38.

FÖR­LO­VAD FÖR­UT

Stjär­nan har ti­di­ga­re va­rit för­lo­vad med skå­di­sen Li­am Hemsworth, 25, men nu upp­ges hon va­ra mer för­äls­kad än nå­gon­sin.

– Hon har ald­rig träf­fat nå­gon som Stel­la för­ut och vill in­te för­lo­ra hen­ne, sä­ger käl­lan.

"HON HAR ALD­RIG

TRÄF­FAT NÅ­GON SOM STEL­LA FÖR­UT" Re­la­tio­nen mel­lan Mi­ley Cyrus och Victo­ria’s Sec­ret- mo­del­len Stel­la Max­well blir allt mer se­ri­ös. Ny­li­gen fång­a­des tur­tur­du­vor­na på bild när de hånglade loss or­dent­ligt ef­ter en mu­sik­vi­de­o­in­spel­ning i Hol­ly­wood.

Mi­ley ska ha sagt till si­na vän­ner att Stel­la är den rät­ta. Nu pla­ne­rar den unga stjär­nan att fria till sin flick­vän. ” Hon vill in­te för­lo­ra hen­ne”, sä­ger en källa.

Mi­ley var ti­di­ga­re för­lo­vad med Li­am Hemsworth.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.