CHOCK­BE­SKED AFF­LECK LÄM­NAR GAR­NER FÖR J- LO!

Veckans NU! - - MIX - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Sa­gan är över för Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner, och slu­tet blev allt an­nat än ett vac­kert så­dant. En­ligt upp­gift har Bens fö­re det­ta flick­vän Jen­ni­fer Lo­pez ett fing­er med i spe­let.

Ef­ter tolv år och tre barn till­sam­mans med­de­la­de Ben Aff­leck, 42, och Jen­ni­fer Gar­ner, 43, ny­li­gen att de går skil­da vägar. – Ef­ter no­ga över­vä­gan­de har vi ta­git det svå­ra be­slu­tet att skil­ja oss, skri­ver skå­de­spe­lar­na i ett ge­men­samt ut­ta­lan­de.

En­ligt upp­gift har pa­ret käm­pat länge för att få äk­ten­ska­pet att hål­la och re­dan för tre år se­dan ska de ha va­rit på väg att se­pa­re­ra.

– De har gått i par­te­ra­pi länge. De tänk­te skil­ja sig när Samu­el föd­des 2012, men du vet hur det är – be­bi­sen föds och lö­ser pro­ble­men för ett tag, sä­ger en källa i Us Ma­ga­zi­ne.

BÖR­JA­DE DRIC­KA IGEN

Ett av pro­ble­men ska ha va­rit att Aff­leck är spel­miss­bru­ka­re. Ti­di­ga­re i år blev han ut­slängd från ett ka­si­no i Las Ve­gas. Stjär­nor­nas vän­ner sä­ger att den sista spi­ken i kis­tan för äk­ten­ska­pet blev när Ben bör­ja­de dric­ka för att kom­ma in i rol­len då han skul­le spe­la in fil­men ” Go­ne girl”. Ben ska in­nan dess ha va­rit nyk­ter se­dan han la­des in på re­hab på grund av al­ko­hol­pro­blem 2001.

"DE VAR FLIR­TI­GA"

Men Bens al­ko­hol­pro­blem och spel­miss­bruk ska en­ligt ryk­tet in­te va­ra den en­da or­sa­ken till att pa­ret nu går skil­da vägar. En­ligt käl­lor har skå­de­spe­la­ren vid fle­ra till­fäl­len va­rit otro­gen mot Jen­ni­fer – nå­got hon har för­lå­tit – men på se­na­re tid har han även kom­mit nä­ra ex- fäst­mön Jen­ni­fer Lo­pez, 46. Skå­di­sen och sång­ers­kan var till­sam­mans i 18 må­na­der och gjor­de slut 2004, men ska ny­li­gen ha ta­git upp kon­tak­ten igen.

– Al­la pra­tar om J- Lo och Ben och sä­ger att det är ound­vik­ligt att de kom­mer att bli ihop igen nå­gon gång, sä­ger en av skå­de­spe­la­rens vän­ner i tid­ning­en The Sun och fort­sät­ter:

– De var flir­ti­ga mot varand­ra på Oscars­ga­lan och har hål­lit kon­tak­ten via mejl. Jen­ni­fer Gar­ner gil­la­de ald­rig det.

"HAN HAR VA­RIT

OTRO­GEN VID FLE­RA TILL­FÄL­LEN" Den se­nas­te ti­den ska Ben ha kom­mit nä­ra sin ex- fäst­mö Jen­ni­fer Lo­pez, vil­ket ska ha bli­vit drop­pen för Gar­ner.

Ny­li­gen med­de­la­de skå­de­spe­lar­na Ben Aff­leck och Jen­ni­fer Gar­ner att de ska se­pa­re­ra. Äk­ten­ska­pet ska ha hängt i en skör tråd i fle­ra år.

Ben har en­ligt upp­gift va­rit otro­gen vid fle­ra till­fäl­len, men Jen­ni­fer har all­tid för­lå­tit ho­nom ti­di­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.