ARI­A­NA GRAN­DE I DONUTSKANDAL

SLIC­KA­DE PÅ BAK­VERK – UT­REDS AV PO­LIS

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Popstjär­nan Ari­a­na Gran­de har ham­nat i en myc­ket märk­lig kni­pa ef­ter att ha be­sökt ett café, slic­kat på mun­kar och sagt att hon ha­tar USA.

Den 4 ju­li steg ” Bang bang”- sång­ers­kan Ari­a­na Gran­de, 22, in på Wol­fee Donut Shop i La­ke El­si­no­re, Ka­li­for­ni­en till­sam­mans med sin bak­grunds­dan­sa­re Ricky Al­va­rez. Ari­a­na och Ricky ryk­tas dej­ta och en film från en över­vak­nings­ka­me­ra som saj­ten TMZ kom­mit över vi­sar stjär­nan och dan­sa­ren när de står tätt ihop och pus­sas me­dan de vän­tar på att få be­stäl­la. Men vad som hän­de se­dan var allt an­nat än kär­leks­fullt…

SALIVMUNKARNA SÅL­DES VI­DA­RE

Me­dan Ari­a­na och Ricky stod och vän­ta­de på att en bu­tiksan­ställd häm­ta­de nya donuts som sång­ers­kan be­ställt, bör­ja­de de vis­ka med varand­ra. Plöts­ligt stack Ari­a­na ut tung­an och slic­ka­de på någ­ra av bak­ver­ken som stod fram­me på dis­ken. En­ligt upp­gift ska stjär­nan och dan­sa­ren även ha spot­tat på en bric­ka som en kund se­na­re köp­te. När café­ar­be­ta­ren kom till­ba­ka ef­ter nå­gon mi­nut med en bric­ka med färs­ka mun­kar på sa Ari­a­na:

– Vad fan är det här? Jag ha­tar ame­ri­ka­ner. Jag ha­tar USA.

KAN BLI DÖMD

Ari­a­nas märk­li­ga be­te­en­de har nu lett till att hän­del­sen ut­reds av po­lis och hälso­de­par­te­men­tet. En­ligt upp­gift vill äga­ren av cafét ha Ari­a­na och Ricky ut­red­da, ef­tersom sprid­ning av sjuk­do­mar kopp­la­de till mat­för­gift­ning kan va­ra ett brott – och då stjär­nan slic­ka­de på bak­verk som se­na­re sål­des till and­ra kun­der kan de bli sju­ka ifall hon skul­le bä­ra på en bak­te­rie.

– Det jag sa till min vän, som köp­te mun­kar­na, togs ur sitt sam­man­hang. Jag äls­kar mitt land och har all­tid va­rit tyd­lig med det, sä­ger Ari­a­na i en vi­deo upp­lad­dad på hen­nes Youtu­be- ka­nal. – Jag gjor­de ett miss­tag. Jag är 22 år och har fort­fa­ran­de myc­ket att lä­ra,

sä­ger sång­ers­kan.

"JAG HAR MYC­KET ATT LÄ­RA" Po­li­sen vil­le nog ha si­na mun­kar ifred...

Mun­kar du, Ari­a­na Gran­de? Sång­ers­kan ut­reds nu av la­gens långa arm ef­ter att ha be­sud­lat bak­verk med sitt sa­liv på ett café i USA.

Kanske skul­le sång­ers­kans tunga ha stan­nat på Rickys läp­par och in­te vand­rat vi­da­re till söt­sa­ker­na på dis­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.