MA­RI­AH FÅR LYX- I BRÖL­LOPS­PRE­SENT!

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Kär­lekska­ru­sel­len snur­rar allt for­ta­re för Ma­ri­ah Ca­rey, 45, och hen­nes mul­ti­mil­jar­där Ja­mes Pac­ker, 47. Pa­ret har rap­por­te­rats dej­ta i en­bart någ­ra vec­kor men ska nu va­ra re­do att ta för­hål­lan­det till näs­ta steg – gif­ter­mål.

– Ett bröl­lop är ingen­ting som Ma­ri­ah ens skul­le tänkt på för en må­nad se­dan men nu är hon upp över öro­nen för­äls­kad i Ja­mes och vill gif­ta sig med

ho­nom, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

VÄRD 37 MIL­JAR­DER

Tyd­li­gen är bröl­lops­pla­ner­na i full gång och ryk­ten flo­re­rar att Ja­mes, som ska va­ra god för 37 mil­jar­der kro­nor, har lo­vat att in­te snå­la på kär­leks­fes­ten.

– Ja­mes har be­stämt sig, han ska gif­ta sig med Ma­ri­ah. Bå­das ad­vo­ka­ter hål­ler re­dan på att skis­sa på ett äk­ten­skaps­för­ord, sä­ger käl­lan.

Med löf­ten om ” år­hund­ra­dets dy­ras­te bröl­lop” sägs Ja­mes re­dan ha be­slu­tat sig för var pa­ret ska kny­ta hy­mens band.

– Han har sagt till Ma­ri­ah att han ska kö­pa en stor del av ön Capri, som är hen­nes fa­vo­rit­plats, sä­ger käl­lan.

"DÖMT ATT MISS­LYC­KAS"

Tur­tur­du­vor­nas flam­man­de ro­mans har bli­vit in­ten­siv väl­digt snabbt. Ma­ri­ah och Ja­mes riv­star­ta­de för­hål­lan­det med en se­mes­ter på mil­jar­därens lyx­i­ga yacht i Ita­li­en – till­sam­mans med sång­ers­kans fy­ra­å­ri­ga tvil­ling­ar Mon­roe och Mo­roc­can. Att den nya pojk­vän­nen re­dan har fått träf­fa bar­nen är nå­got som ex­et Nick Can­non, 34, in­te är glad över.

– Ma­ri­ah och Nick kom över­ens om att de in­te skul­le lå­ta bar­nen träf­fa nå­gon som de dej­ta­de, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Nick är skit­för­ban­nad. Han tror att det här för­hål­lan­det är dömt att miss­lyc­kas.

Ef­ter ba­ra någ­ra ny­för­äls­ka­de vec­kor vill Ma­ri­ah Ca­rey nu väx­la ring­ar med Ja­mes Pac­ker. Bröl­lo­pet sägs re­dan va­ra i pla­ne­rings­sta­di­et trots att skils­mäs­san från ex­et Nick Can­non in­te ens har gått ige­nom.

Ja­mes Pac­ker och Ma­ri­ah Ca­rey har, trots sin kor­ta tid till­sam­mans, va­rit på fle­ra so­li­ga se­mest­rar och sägs re­dan ha bör­jat pla­ne­ra sitt dröm­bröl­lop.

Sång­ers­kan har även lå­tit Ja­mes träf­fa hen­nes barn Mon­roe och Mo­roc­can…

"HON ÄR UPP ÖVER ÖRO­NEN FÖR­ÄLS­KAD" … nå­got som ex­et, och pap­pan till tvil­ling­ar­na, Nick Can­non ska va­ra ra­san­de över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.