J- LAW HAR DUM­PAT CHRIS MAR­TIN "HON VILL ÅTER­FÖRE­NAS MED SITT EX"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

And­ra upp­brot­tet gillt? Nu har "The Hung­er ga­mes"- stjär­nan Jen­ni­fer Law­rence gjort slut med Chris Mar­tin igen. Och den här gång­en tycks det va­ra för gott!

De har va­rit på och av se­dan för­ra året. Nu har skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Law­rence, 24, en­ligt upp­gift dum­pat Cold­play- sång­a­ren Chris Mar­tin, 38, igen. Or­sa­ken? Hon vill åter­före­nas med ex­et Nicho­las Hoult, 25!

– Jen och Nick har bör­jat hit­ta till­ba­ka till varand­ra. De­ras fa­mil­jer har hål­lit kon­tak­ten he­la ti­den och hål­ler tum­mar­na för dem, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Us We­ek­ly.

KOM­PLI­CE­RAD RE­LA­TION

Jen­ni­fer och Nicho­las var till­sam­mans i tre och ett halvt år in­nan de gjor­de slut i maj för­ra året. Strax där­på bör­ja­de J- Law träf­fa 14 år äld­re Chris, som då pre­cis ha­de bru­tit upp med ex­hust­run Gwy­neth Pal­trow. Men re­la­tio­nen vi­sa­de sig bli mer kom­pli­ce­rad än hon ha­de hop­pats, och en­ligt upp­gift bör­ja­de hon snart läng­ta till­ba­ka till trygg­he­ten med Nicho­las. I slu­tet av för­ra året tog det slut mel­lan skå­de­spe­lers­kan och Chris, men de hit­ta­de till­ba­ka till varand­ra ef­ter ba­ra någ­ra vec­kor. Nu ver­kar det dock som att re­la­tio­nen är över på rik­tigt.

– De fick det in­te att fun­ge­ra. De job­ba­de he­la ti­den och träf­fa­des näs­tan ald­rig, sä­ger käl­lan.

Istäl­let hop­pas Jen­ni­fer allt­så på att lap­pa ihop re­la­tio­nen med Nicho­las. Gam­mal kär­lek ros­tar ald­rig…?

"DE TRÄF­FA­DES NÄS­TAN ALD­RIG" Snipp snapp snut, så var den stor­mi­ga sa­gan om Jen­ni­fer Law­rence och Chris Mar­tin slut. Skå­di­sen ska näm­li­gen ha gjort slut med sin av- och på­pojk­vän en gång för al­la. ” De fick det in­te att fun­ge­ra”, sä­ger en källa.

J- Law vill ha till­ba­ka ex­et Nicho­las Hoult.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.