KANYES GAL­NA BEBISREGLER!

GRA­VI­DA KIM FAST I ETT JÄRN­GREPP

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL Over PRESS

Ka­nye West har of­ta nå­got att sä­ga. Det gäl­ler även hu­strun Kim Kar­dashi­ans gra­vi­di­tet, som nu styrs helt av rap­pa­rens hår­da grepp.

Imaj be­kräf­ta­de Kim Kar­dashi­an, 34, och Ka­nye West, 38, att de vän­tar sitt and­ra barn – en poj­ke. När Kim var gra­vid med dot­tern North, idag 2, var hon som van­ligt enormt ex­po­ne­rad i me­dia, och fick ut­stå myc­ket kri­tik för hur hon såg ut och hur hon upp­för­de sig. Nu har Ka­nye be­slu­tat att det in­te får hän­da igen, ge­nom att be­stäm­ma allt som Kim gör – och har på sig.

– Han är myc­ket be­kym­rad över Kims gar­de­rob och har gett hen­ne råd och rikt­lin­jer för hur hon ska klä sig, sä­ger en källa i tid­ning­en Now och fort­sät­ter:

– Den här gång­en ska in­te Kim få skit för si­na out­fits.

ING­EN BABYBULA

Ka­nye har även tyd­li­ga åsik­ter om hur myc­ket det kom­man­de bar­net ska få sy­nas i me­dia, bå­de fö­re och ef­ter fö­del­sen.

– Han vill in­te att den här be­bi­sen ska bli li­ka ex­po­ne­rad som North. Dess­utom kom­mer Kims babybula in­te att få sy­nas i tv- pro­gram­met ” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han har ta­lat om för Kim att den­na gång är det an­norlun­da. De är gif­ta nu, så al­la hen­nes be­slut är ock­så hans.

"HAN BE­STÄM­MER ALLT SOM KIM GÖR" Kim Kar­dashi­an har det in­te lätt. En­ligt upp­gift styr Ka­nye West hen­nes gra­vi­di­tet på al­la sätt han kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.