EF­TER 16 ÅRS FÖR­HÅL­LAN­DE JON HAMM ÄR SING­EL

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

De har va­rit oskilj­ak­ti­ga så länge vi kan min­nas, men nu är kär­leks­sa­gan mel­lan skå­di­sar­na Jon Hamm och Jen­ni­fer West­feldt över.

Ef­ter sex­ton år till­sam­mans har nu ” Mad men”stjär­nan Jon Hamm, 44, och hans sam­bo Jen­ni­fer West­feldt, 45, be­stämt sig för att gå skil­da vägar. En­ligt upp­gift väg­ra­de Jon att skaf­fa barn med Jen­ni­fer och där­för gjor­de hon slut.

– Re­la­tio­nen är över. Bå­da är över­ens, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

VI­SAT ENAD FRONT

Ut­åt sett har pa­ret all­tid vi­sat upp en enad front, men bakom ku­lis­ser­na har för­hål­lan­det präg­lats av Jons al­ko­hol­miss­bruk och ovil­ja att stad­ga sig. I ja­nu­a­ri i år la­des Jon in på re­hab, och se­dan dess har pa­ret in­te setts till­sam­mans. En­ligt upp­gift har Jen­ni­fer tänkt ige­nom sitt be­slut nog­grant.

– Hon har in­sett att hon och Jon in­te vill sam­ma sa­ker. Ti­di­ga­re var han in­te sä­ker på om han vil­le skaf­fa barn el­ler in­te men nu har han be­stämt sig. Jen­ni­fer är för­kros­sad, sä­ger käl­lan.

ETT TUFFT ÅR

Jon har haft ett tufft år över­lag. Först re­hab­vis­tel­sen och att han er­kän­de si­na al­ko­hol­pro­blem för värl­den, se­dan att ” Mad men” gick i gra­ven ef­ter sju sä­song­er och nu det här. Men för­hopp­nings­vis lö­ser sig allt snart för bå­de ho­nom och ex­flick­vän­nen!

"HAN VIL­LE IN­TE SKAF­FA BARN" ” Mad men”- stjär­nan Jon Hamm har va­rit till­sam­mans med sin flick­vän Jen­ni­fer West­feldt i sex­ton år. Men nu är kär­leks­sa­gan över ef­tersom skå­di­sen in­te vill ha barn.

Jen­ni­fer ska va­ra för­kros­sad över det kra­scha­de för­hål­lan­det, trots att det var hon som gjor­de slut. ” Hon har in­sett att hon och Jon in­te vill sam­ma sa­ker”, sä­ger en källa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.