LI­AM HEMSWORTH KÄR I MOT­SPE­LERS­KA "DE HAR HELT GA­LEN KE­MI"

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Hej­då Mi­ley Cyrus! Li­am Hemsworth har änt­li­gen hit­tat en ny tjej ef­ter upp­brot­tet från sång­ers­kan för två år se­dan.

Ex- fäst­mön Mi­ley Cyrus, 22, gick vi­da­re för län­ge­sen och nu ver­kar det som att Li­am Hemsworth, 25, ock­så har gjort det. Skå­de­spe­la­ren upp­ges näm­li­gen ha bör­jat dej­ta sin ” In­de­pen­dence day 2”- mot­spe­lers­ka Mai­ka Mon­roe, 22.

– Han är helt be­ta­gen av hen­ne, sä­ger en källa en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

LO­VAN­DE SKÅ­DIS

Mai­ka slog ige­nom i skräck­fil­men ” It fol­lows” för­ra året och räk­nas som en av de mest lo­van­de unga skå­de­spe­lers­kor­na i Hol­ly­wood just nu. Hon och Li­am sågs till­sam­mans på en stjärnspäc­kad fest i Los Ang­e­les för någ­ra vec­kor se­dan och då gick det unga pa­rets käns­lor in­te att ta mis­te på.

– Han höll sin hand på hen­nes rum­pa och de hånglade helt öp­pet. De var så upp­slu­ka­de av varand­ra att det näs­tan var ir­ri­te­ran­de, sä­ger käl­lan.

HÅL­LER LÅG PRO­FIL

Li­am var för­lo­vad med Mi­ley fram till sep­tem­ber 2013, då de gjor­de slut. Se­dan dess har han hål­lit låg pro­fil på kär­leks­fron­ten, tills nu. Men även om skå­di­sen och Mai­ka ver­kar tri­vas minst sagt bra i varand­ras säll­skap vill de in­te sät­ta nå­gon eti­kett på sin re­la­tion.

– De har helt ga­len ke­mi, men de vill in­te gå ut of­fent­ligt med för­hål­lan­det än, sä­ger käl­lan.

"HAN HAR GÅTT VI­DA­RE FRÅN MI­LEY"

Hun­ki­ge skå­di­sen Li­am Hemsworth har en ny flick­vän. Han har näm­li­gen fal­lit hand­löst för ” It fol­lows”- stjär­nan Mai­ka Mon­roe. Pa­ret träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av ” In­de­pen­dence day 2” och det ska ha sagt klick direkt. Här syns de med mot­spe­la­ren Jeff Gold­blum.

Li­am var ti­di­ga­re för­lo­vad med Mi­ley Cyrus. De gjor­de slut 2013 och se­dan dess har Li­am va­rit sing­el. Tills nu, det vill sä­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.