JOSH HART­NETT BLIR PAP­PA

SKÅDISHUNKENS BE­BISLYC­KA

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Skå­de­spe­la­ren Josh Hart­nett har kros­sat många hjär­tan i si­na da­gar och nu blir det kanske någ­ra till. Stjär­nan har näm­li­gen gjort sin flick­vän Tam­sin Eger­ton gra­vid.

Josh Hart­nett, 36, var en av de he­tas­te kil­lar­na i Hol­ly­wood i bör­jan av 2000- ta­let då han syn­tes i bland an­nat fil­men ” Pearl har­bor”, men se­dan dess har det va­rit gans­ka tyst om ho­nom. Om nå­gon und­rar vad skå­di­sen har haft för sig på sisto­ne kan vi nu med­de­la att han har av­lat. Han och flick­vän­nen Tam­sin Eger­ton, 26, ska näm­li­gen bli för­äld­rar.

– Det stäm­mer och de är väl­digt ex­al­te­ra­de, sä­ger stjär­nans re­pre­sen­tant en­ligt saj­ten Page Six.

TRÄF­FA­DES PÅ JOB­BET

Josh och Tam­sin har va­rit till­sam­mans i fy­ra år och träf­fa­des un­der in­spel­ning­ar­na av fil­men ” The Lo­vers”, pre­cis ef­ter att Josh ha­de gjort slut med sin då­va­ran­de flick­vän Aman­da Seyfri­ed. För någ­ra må­na­der se­dan be­rät­ta­de Josh för Play­boy att han kän­de sig re­do att bli pap­pa.

– Jag mås­te kö­pa en mer barn­sä­ker bil. Jag har ing­et barn än, men det är nå­got som jag har bör­jat tän­ka på allt mer på sisto­ne, sa han då.

Ny­li­gen sål­de Josh ock­så sitt hus i Min­ne­a­po­lis för näs­tan 20 mil­jo­ner kro­nor. En­ligt upp­gift är han och Tam­sin nu på jakt ef­ter ett nytt hem, där de­ras fa­milj kan få växa.

"JAG MÅS­TE KÖ­PA EN MER BARN­SÄ­KER BIL" Josh Hart­nett och flick­vän­nen tilli­ka skå­di­sen Tam­sin Eger­ton ska bli för­äld­rar för förs­ta gång­en. Gläd­jeny­he­ten kom strax ef­ter att Josh pra­tat om sin läng­tan ef­ter att bli pap­pa i en in­ter­vju. Grat­tis öns­kar vi på Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.