LO­VE IS IN THE AIR! MI­RAN­DA KERR IHOP MED NY MIL­JAR­DÄR…

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Kär­le­ken flö­dar mel­lan Mi­ran­da Kerr och hen­nes nya kil­le. Och han har nå­got ge­men­samt med fle­ra av hen­nes ex.

Ef­ter skils­mäs­san från Or­lan­do Bloom 2013 har mo­del­len Mi­ran­da Kerr, 32, kopp­lats ihop med fle­ra kil­lar, bland an­nat den snor­ri­ka af­färs­män­nen Ja­mes Pac­ker, 47, och Ste­ve Bing, 50. Nu ver­kar hon ha snärjt än­nu en fram­gångs­rik ( med be­to­ning på rik) man. Hen­nes nye pojk­vän är näm­li­gen 25- åri­ge Snapchat- grun­da­ren Evan Spi­e­gel, god för när­ma­re 13 mil­jar­der kro­nor.

FLÅ­DIG RE­STAU­RANG

Mi­ran­da och Evan har spot­tats till­sam­mans fle­ra gång­er, nu se­nast på en flå­dig re­stau­rang i Ka­li­for­ni­en.

– De satt i ba­ren och hånglade. De ver­ka­de va­ra väl­digt in­tres­se­ra­de av varand­ra, sä­ger en källa

en­ligt tid­ning­en The Te­le­graph.

KÄNS­LOR­NA VÄX­TE FRAM

Nu ska käns­lor­na allt­så ha vux­it sig så star­ka att Mi­ran­da och Evan kän­ner sig re­do att gå ut med för­hål­lan­det of­fent­ligt. På sisto­ne har de äg­nat sig åt en hel del publikt ke­lan­de. En­ligt upp­gift träf­fa­des pa­ret när mo­del­len gjor­de ett be­sök på Snapchats hu­vud­kon­tor för ett tag se­dan, och de har dej­tat se­dan dess. Får vi för­ut­sät­ta att det skic­kas en och an­nan snus­kig snap mel­lan de ny­för­äls­ka­de?

"DE HÅNGLADE

I BA­REN" Mi­ran­da Kerr har hit­tat en ny kär­lek – Snapchat- grun­da­ren Evan Spi­e­gel. Nu bör­jar vi ana att mo­del­len har en sär­skild kill­typ, näm­li­gen snor­ri­ka så­da­na. Hon har ti­di­ga­re kopp­lats sam­man med fle­ra mil­jar­dä­rer.

Äk­ten­ska­pet med Or­lan­do Bloom tog slut 2013, ef­ter tre år till­sam­mans.

Mi­ran­da dej­ta­de ti­di­ga­re Ja­mes Pac­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.