… OCH EX­MA­KEN OR­LAN­DO ÄR OCK­SÅ NYKÄR! "DE KUN­DE IN­TE HÅL­LA SIG IFRÅN VARAND­RA"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over PRESS

Or­lan­do Bloom, 38, har in­te haft nå­got se­ri­öst för­hål­lan­de se­dan skils­mäs­san från Mi­ran­da Kerr. Men nu ver­kar han onek­li­gen ha nå­got stort på gång. På bil­der som ny­li­gen kab­la­des ut ses han my­sa till det re­jält med den bra­si­li­ans­ka mo­del­len Lu­i­sa Mo­ra­es, 28, un­der en het sus­hi­dejt i Ma­li­bu.

– De kun­de in­te hål­la si­na hän­der och läp­par ifrån varand­ra, sä­ger ett ögon­vitt­ne till Daily Mail.

PUS­SA­DES ÖP­PET

Pa­ret ska ha avnju­tit en ro­man­tisk mid­dag i fle­ra tim­mar och se­dan gått över till drinkar.

– Han pus­sa­de hen­ne helt öp­pet in­för al­la som var där, sä­ger käl­lan.

Lu­i­sa kom­mer ur­sprung­li­gen från Sao Pa­o­lo i Bra­si­li­en men bor nu­me­ra i USA. Hon har synts i en rad tv- se­ri­er som ” Chuck” och ” ru­les of en­ga­ge­ment” och har ny­li­gen spe­lat in fil­mer­na ” So­la­ce” och ” Zoom”. En­ligt upp­gift ska hon och Or­lan­do va­ra myc­ket för­äls­ka­de i varand­ra.

VÄN­NER FÖR SO­NENS SKULL

Or­lan­do och ex­et Mi­ran­da har fort­satt att va­ra vän­ner ef­ter upp­brot­tet, myc­ket tack va­re den ge­men­sam­ma so­nen Flynn, 4.

– vi är en fa­milj och kom­mer all­tid att äls­ka varand­ra och fin­nas i varand­ras liv, sa Or­lan­do till tv- ka­na­len E! 2013.

För­hopp­nings­vis fort­sät­ter det så trots att bå­da nu ver­kar ha hit­tat nya part­ners.

Även Mi­ran­da Kerrs ex­ma­ke Or­lan­do Bloom ver­kar ha hit­tat nå­gon som får det att fladd­ra till i brös­tet på ho­nom.

"DE ÄR MYC­KET

FÖR­ÄLS­KA­DE"

Or­lan­do Bloom ver­kar pre­cis som ex­hust­run Mi­ran­da Kerr ha en het som­mar­ro­mans på gång. Skå­de­spe­la­ren kun­de in­te döl­ja si­na käns­lor för den bra­si­li­ans­ka mo­del­len Lu­i­sa Mo­ra­es un­der ett be­sök på en sushire­stau­rang ny­li­gen.

Lu­i­sa ska ha snärjt Or­lan­dos hjär­ta helt. De upp­ges va­ra myc­ket för­äls­ka­de i varand­ra.

kroggäs­ter. kramades in­för för­vå­na­de De bå­da pus­sa­des och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.