TY­GA OTRO­GEN MOT KY­LIE MED TRANSKVIN­NA! "DE HAR HAFT EN AF­FÄR I TRE ÅR"

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

” Fa­mil­jen Kar­dashi­an”- stjär­nan Ky­lie Jen­ners rap­pan­de pojk­vän Ty­ga har fång­ats med byx­or­na ne­re – bok­stav­ligt ta­lat.

Ny­li­gen snac­ka­des det om att Ty­ga, 25, vil­le gif­ta sig med 17- åri­ga flick­vän­nen Ky­lie Jen­ner, men rap­pa­ren är up­pen­bar­li­gen in­te helt re­do att äls­ka nå­gon i nöd och lust. Nu kom­mer näm­li­gen upp­gif­ter om att han har va­rit otro­gen mot Ky­lie med trans­mo­del­len Mia Isa­bel­la, 29.

PÅ­GÅTT LÄNGE

Ty­ga och Ky­lie har dej­tat se­dan i hös­tas och på sisto­ne har re­la­tio­nen ver­kat bli allt mer se­ri­ös. Trots att pa­ret har fått ut­stå en hel del mot­stånd på grund av Ky­li­es unga ål­der, har de hål­lit fast vid varand­ra och bör­jat vi­sat sin kär­lek öp­pet. Men bakom ku­lis­ser­na är allt in­te som det ska. En­ligt upp­gift har Ty­ga haft en af­fär med Mia än­da se­dan han var ihop med ex- fäst­mön Blac Chy­na, 27.

– De har flör­tat med varand­ra i över tre år, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Ce­le­buzz.

SKIC­KA­DE SNUS­KI­GA BIL­DER

Otro­hets­af­fä­ren blev of­fent­lig ef­ter att ett an­tal sex- sms och na­ken­bil­der som Ty­ga skic­kat till äls­ka­rin­nan ny­li­gen läck­te ut.

– I sm­sen ber han Mia att skic­ka snus­ki­ga bil­der till ho­nom och skic­kar själv en bild på sin pe­nis, sä­ger en källa.

Som om det in­te vo­re nog ska det dess­utom fin­nas en sexfilm i om­lopp och Ky­lie upp­ges va­ra ra­san­de. Vi för­står hen­ne!

Ky­lie Jen­ner och Ty­gas re­la­tion har bli­vit allt mer se­ri­ös på sisto­ne. Där­för kom­mer ny­he­ten om Ty­gas otro­het som en chock.

Af­fä­ren med mo­del­len ska ha på­gått i över tre år.

Ty­gas ex Blac Chy­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.