D

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY -

en 24 ok­to­ber 2008 hit­tas den idag 33- åri­ga skå­de­spe­lers­kan Jen­ni­fer Hud­sons mam­ma Dar­nell Do­ner­son och bror Ja­son mör­da­de i sitt hem. Tre da­gar se­na­re hit­tas även Jen­ni­fers sys­ter­son Ju­li­an King död i en bil i väst­ra Chi­ca­go. Sju­å­ring­en har pre­cis som sin mor­mor och mor­bror skju­tits till döds. Po­li­sen miss­tän­ker snabbt Jen­ni­fers sys­ter Ju­li­as ex­ma­ke Wil­li­am Bal­four – styv­pap­pa till Ju­li­an King – för brot­tet. Den fö­re det­ta gäng­med­lem­men, som ti­di­ga­re har av­tjä­nat ett sju­å­rigt straff för bil­stöld och mord­för­sök, har da­gen in­nan ho­tat Ju­lia med or­den:

– Om du nå­gon­sin läm­nar mig, så ska jag dö­da dig. Men först ska jag dö­da din fa­milj.

SKJUTS I HU­VU­DET

I rät­te­gång­en häv­dar åkla­ga­ren att ett gäng bal­long­er kan ha dri­vit Bal­four till brot­tet. Bal­long­er­na ska Ju­lia ha fått som en gå­va av en man vil­ket gjor­de ex­ma­ken svart­sjuk. Bal­four ska ha åkt till hu­set med en pi­stol och skju­tit sång­ers­kans mam­ma i var­dags­rum­met och se­dan bro­dern som låg i en säng. Där­ef­ter åk­te Bal­four i väg i sin bil med Ju­li­as son Ju­li­an King. Poj­ken ska ha skju­tits i hu­vu­det

Det är in­te ba­ra på film som män­ni­skor blir dö­da­de i Dröm­fa­bri­ken. Någ­ra av stjär­nor­na har va­rit in­blan­da­de i minst sagt ska­kan­de hän­del­ser.

Han mör­da­de även sång­ers­kans mam­ma och bror. När den tra­gis­ka hän­del­sen upp­da­ga­des vi­sa­de många sitt stöd ge­nom att läg­ga blom­mor och nal­lar ut­an­för fa­mil­jens hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.