SU­PER­MO­DEL­LEN BLIR MAM­MA IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Mo­del­len Ka­ro­li­na Kur­ko­va, 31, är gra­vid med sitt och ma­ken Ar­chie Dru­rys and­ra barn. Pa­ret har se­dan ti­di­ga­re so­nen To­bin, 5, och nu ska han allt­så bli sto­re­bror. En­ligt upp­gift är Ka­ro­li­na i tred­je må­na­den. Hon har ti­di­ga­re pra­tat om hur för­äld­ra­ska­pet på­ver­kat hen­nes liv.

– Allt är an­norlun­da. När man får ett barn för­änd­ras allt. Nå­got in­u­ti en slås på och man blir en su­per­mam­ma som kla­rar vad som helst, be­rät­ta­de hon för saj­ten Ac­cess Hol­ly­wood 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.