GWY­NETH PAL­TROW DUM­PAD VIA SMS!

"HON KÄN­NER SIG LU­RAD"

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over Press

Det blev ing­et lyck­ligt slut den här gång­en hel­ler för Gwy­neth Pal­trow. Pojk­vän­nen Brad Fal­chuk ska ha fått nog av hen­nes tem­pe­ra­ment och gjort slut.

De­ras ro­mans gick i re­kord­fart. Ef­ter ba­ra någ­ra må­na­ders dej­tan­de för skå­di­sen Gwy­neth Pal­trow, 42, och ” Glee”- ska­pa­ren Brad Fal­chuk, 44, bör­ja­de bröl­lops­ryk­te­na att sur­ra.

– Gwyns vän­ner är choc­ka­de över att hon re­dan pra­tar om äk­ten­skap och till och med barn, sa en källa i ju­ni i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

VÅ­GA­DE IN­TE TRÄF­FAS

Men nu har kär­le­ken plöts­ligt fått ett ab­rupt slut. En­ligt upp­gift har Brad dum­pat Gwy­neth – via sms.

– Han gjor­de slut för någ­ra vec­kor se­dan, men han ha­de in­te sta­ke nog att gö­ra det öga mot öga, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne.

Gwy­neth ska na­tur­ligt­vis va­ra myc­ket upp­rörd, bå­de över att ha bli­vit dum­pad och över på vil­ket sätt hon blev det på.

– Hon kän­ner sig lu­rad och arg, sä­ger käl­lan.

VAR OSÄ­KER

An­led­ning­en till det has­ti­ga upp­brot­tet ska va­ra att Brad har fått nog av Gwy­net­hs ” bos­si­ga” si­da.

– Att han gjor­de slut kom­mer in­te som en chock för nå­gon an­nan än för Gwy­neth. Han är fort­fa­ran­de at­tra­he­rad av hen­ne men han kla­ra­de in­te av hen­nes kon­troll­be­hov. Det fick ho­nom att kän­na sig osä­ker i hen­nes när­va­ro, sä­ger käl­lan.

Up­pen­bar­li­gen så osä­ker att han in­te ens vå­ga­de av­slu­ta re­la­tio­nen på ett vär­digt sätt…

Skå­de­spe­lers­kan ska va­ra myc­ket upp­rörd – bå­de över upp­brot­tet och att Brad in­te vå­ga­de sä­ga det öga mot öga.

"HAN KLA­RA­DE IN­TE AV HEN­NES KON­TROLL­BE­HOV" Gwy­neth Pal­trow, som ver­ka­de va­ra så nykär i pojk­vän­nen Brad Fal­chuk, har nu va­rit med om det som ing­en vill va­ra med om – hon har bli­vit dum­pad via sms!

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.