GÖR ALLT FÖR ATT FÅ TRÄF­FA SIN DOT­TER IGEN TOM LÄM­NAR SCI­EN­TO­LO­GIN!

Veckans NU! - - MIX - Av: KRISTI­NA LENNARTS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Iju­ni 2012 blev skå­di­sen Tom Cru­i­se, idag 52, läm­nad av hu­strun Ka­tie Hol­mes, idag 36, ef­ter sju års äk­ten­skap. Ka­tie tog med sig dot­tern Su­ri, idag 9, och flyt­ta­de till New York, och se­dan dess har Tom knappt träf­fat dot­tern. En­ligt upp­gift har den kon­tro­ver­si­el­la rö­rel­sen sci­en­to­lo­gi­kyr­kan för­bju­dit Tom att träf­fa sin fö­re det­ta fru då hon gått ur kyr­kan och klas­sas som en ” supp­res­siv per­son”. Det in­ne­bär i kort­het att Ka­tie an­ses va­ra ute ef­ter att för­stö­ra för ho­nom och re­li­gi­o­nen, och den som fort­fa­ran­de är med­lem i rö­rel­sen får in­te ha nå­gon kon­takt med en så­dan per­son.

MIS­SAR SU­RIS BA­LETT

Tom har länge va­rit ett av an­sik­te­na ut­åt för sci­en­to­lo­gin men sägs nu ha fått nog och vill läm­na kyr­kan för att kun­na åter­upp­ta kon­tak­ten med dot­tern. Tom ska ny­li­gen ha pra­tat i te­le­fon med Su­ri, och då in­såg skå­di­sen att han mis­sar he­la hen­nes upp­växt och vill gö­ra allt för att vin­na till­ba­ka hen­nes och ex­fruns för­tro­en­de.

– Su­ri be­rät­ta­de mas­sor om den ba­lett­sko­la som hon går i. Då in­såg Tom att han ald­rig sett hen­ne dan­sa och han bör­ja­de grå­ta, sä­ger en källa en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe och fort­sät­ter:

– Det är så sorg­ligt. Hon ser ho­nom mer och mer som en främ­ling.

ER­KÄN­DE KYR­KANS FEL

Tom stäm­de tid­ning­en Li­fe & Sty­le för ett par år se­dan då de skrev att han läm­nat sin dot­ter för kyr­kans skull, och stjär­nan påstod att så in­te var fal­let. Men när ad­vo­ka­ter pres­sa­de Tom er­kän­de han att Ka­tie läm­nat ho­nom för att skyd­da dot­tern från kyr­kan, som vis­sa an­ser är en sekt.

– Det var en av an­led­ning­ar­na, ja, sa Tom i rät­te­gång­en.

Frå­gan är om Tom kla­rar av att läm­na sin re­li­gi­on el­ler in­te? Fort­sätt­ning föl­jer…

Tom Cru­i­se är re­do att släp­pa det vik­ti­gas­te i sitt liv för att vin­na till­ba­ka sin fa­milj. Nu för­be­re­der han att sli­ta sig fri från sci­en­tol­gi­kyr­kans kontrollerande grepp.

"HAN VILL VIN­NA TILL­BA­KA KA­TIE OCH SU­RIS FÖR­TRO­EN­DE"

Tom Cru­i­se har be­stämt sig. Han tän­ker ta sig ur den kon­tro­ver­si­el­la sci­en­to­lo­gi­kyr­kan för att kun­na åter­före­nas med sin fa­milj.

Tom har en­ligt käl­lor knappt träf­fat Su­ri se­dan han skil­de sig från Ka­tie Hol­mes för tre år se­dan.

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Skå­de­spe­la­ren in­tro­du­ce­ra­des för re­li­gi­o­nen i slu­tet av 80- ta­let av ex­hust­run Mi­mi Ro­gers.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.