Chris för stör fö r Ri­han­na

DET VAR DEN GLÄD­JEN, DET…

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

In­te igen! Chris Brown ver­kar in­te kun­na lå­ta ex­flick­vän­nen Ri­han­na och hen­nes nye kil­le va­ra ifred.

Ri­han­nas re­la­tion med Ka­rim Ben­ze­ma har het­tat till or­dent­ligt den se­nas­te ti­den, men nu sät­ter ex­et Chris Brown käp­par i hju­let för Ri­ri.

– Hon kom­mer all­tid att äls­ka Chris, sä­ger en in­si­der.

De har ba­ra dej­tat i någ­ra må­na­der men Ri­han­na, 27, och jämn­gam­le fot­bolls­spe­la­ren Ka­rim Ben­ze­ma pla­ne­rar re­dan att gif­ta sig. Vec­kans NU! har ti­di­ga­re rap­por­te­rat om att Ri­ri är upp över öro­nen för­äls­kad i Ka­rim.

– Hon sä­ger till si­na vän­ner att hon ald­rig har upp­levt nå­got lik­nan­de och hon li­tar på ho­nom som hon gör med en bäs­ta vän, sä­ger en källa till saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

Men nu för­stör ett visst ex de rosa­fluf­fi­ga mol­nen som har om­gi­vit det nya pa­ret…

SJÖNG MED I HANS LÅT

Såklart har ex­pojk­vän­nen Chris Brown, 26, en­ligt upp­gift ett fing­er med i spe­let när det gäl­ler att kros­sa Ri­han­nas kär­lek­slyc­ka. När Chris upp­träd­de på BET Awards ny­li­gen satt Ri­han­na i publi­ken, och när ka­me­ror­na fil­ma­de stjär­na såg man hur hon sjöng med och kun­de varen­da ord i lå­ten.

– Ka­rim kän­ner sig väl­digt osä­ker ef­ter att han såg Ri­han­na på BET Awards. Hen­nes an­sik­te lys­te upp när hon såg Chris på scen. Han vil­le in­te ens att hon skul­le gå på sho­wen, sä­ger käl­lan.

VILL GÖ­RA SLUT

Ka­rim ska ef­teråt ha be­rät­tat hur han kän­de för Ri­han­na och sagt att de kanske ba­ra ska va­ra vän­ner, ef­tersom hon såg på Chris på ett sätt som han ald­rig upp­levt för­ut.

– Ri­han­na lyss­na­de och sa att han på ett sätt har helt rätt. Hon kom­mer all­tid äls­ka Chris, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– De har så myc­ket histo­ria och det kom­mer all­tid att fin­nas ett spe­ci­ellt band mel­lan dem.

Job­bigt lä­ge, Ka­rim!

"HON KOM­MER ALL­TID ÄLS­KA

CHRIS"

In­te igen! Ri­han­nas kär­lek­slyc­ka till­sam­mans med fot­bolls­spe­la­ren Ka­rim Ben­ze­ma gru­sas av ex­pojk­vän­nen Chris Brown.

Ri­han­na och Ka­rim har dej­tat i någ­ra må­na­der, men Riris käns­lor för Chris gör att Ka­rim blir osä­ker på de­ras kär­lek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.