Sval­kan­de se­mes ter

MO­DE­VIS­NING PÅ STRAN­DEN

Veckans NU! - - NEWS - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Eva Long­o­ria ver­kar tyc­ka att vatt­net i Mar­bel­la är li­te väl ky­ligt…

Har man gott om peng­ar så har man råd att åka till Spanien och gö­ra bå­de en lyxy­acht och en sand­strand till sin egen per­son­li­ga ca­t­walk. Frå­ga ba­ra Eva Long­o­ria!

På upp­drag av väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen The Glo­bal gift founda­tion, som job­bar för att hjäl­pa barn och kvin­nor run­tom i värl­den, åk­te ny­li­gen ” Despe­ra­te housewi­ves”- stjär­nan Eva Long­o­ria, 40, till Mar­bel­la, Spanien. Men ef­ter att ha ut­fört si­na upp­drag som am­bas­sa­dör pas­sa­de skå­di­sen på att nju­ta li­te av den eu­ro­pe­is­ka so­len. Un­der någ­ra da­gar syn­tes Eva på fle­ra oli­ka strän­der och dess­utom på en stor mo­tor­båt där hon bar den ena bi­ki­nin ef­ter den and­ra.

RO­LI­GA BIL­DER

Pojk­vän­nen se­dan ett och ett halvt år till­ba­ka, An­to­nio Baston, 47, ha­de Eva läm­nat hem­ma i USA och um­gicks istäl­let med ett stort gäng vän­ner.

– Hon har in­te för­änd­rats ett dugg se­dan hon blev känd i ” Despe­ra­te housewi­ves” för tio år se­dan, skri­ver saj­ten Daily Mail.

Eva och vä­nin­nan Eva La Rue pas­sa­de även på att ta någ­ra sko­ji­ga hopp­bil­der om­bord på yach­ten, och re­sul­ta­ten vi­sa­de stjär­nan upp på Instagram.

Vi föl­jer gär­na med på se­mes­ter näs­ta gång!

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! Eva Long­o­ria pas­sa­de på att sval­ka sig i Me­del­ha­vet ny­li­gen då hon var på be­sök i Spanien.

Aj, kramp! Skul­le in­te

ha ba­dat direkt ef­ter ma­ten!

"HON NJÖT AV DEN EU­RO­PE­IS­KA

SO­LEN"

Men kanske var ha­vet li­te väl kallt då hon in­te såg ut att nju­ta så myc­ket he­la ti­den…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.