B röl­lopsly cka fö r Hil­ton

Veckans NU! - - NEWS - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL OVER PRESS

Nicky Hil­ton har sagt ja till sin sten­ri­ke älsk­ling Ja­mes Rot­h­schild un­der minst sagt stor­slag­na for­mer.

Lyx­en flö­da­de när Nicky Hil­ton och Ja­mes Rot­h­schild blev man och hust­ru. Men strax in­nan bröl­lo­pet höll nå­got på att gå väl­digt fel…

Arv­ta­gers­kan Nicky Hil­ton, 31, har gift sig med den jämn­gam­le mil­jar­dären Ja­mes Rot­h­schild. Och det spa­ra­des de­fi­ni­tivt in­te på kru­tet un­der det stor­slag­na bröl­lo­pet i Ken­sing­ton Palace i Lon­don.

– Ba­ra brud­klän­ning­en kos­ta­de 700 000 kro­nor, sä­ger en källa i tid­ning­en Daily Mail.

Den exklusiva spets­blå­san är ska­pad av Va­len­ti­no, Nickys ab­so­lu­ta fa­vo­rit­de­sig­ner.

– Det var en barn­doms­dröm för hen­ne att bä­ra en klän­ning av Va­len­ti­no på den sto­ra da­gen, sä­ger käl­lan.

PA­RIS VAR BRUD­TÄR­NA

Men allt gick in­te helt som pla­ne­rat. När Nicky skul­le läm­na ho­tel­let i cen­tra­la Lon­don för att ta sig till kyr­kan rå­ka­de nå­gon par­ke­ra sin Bent­ley på hen­nes långa släp. Det blev svet­tigt för al­la in­blan­da­de ett tag in­nan bi­len kör­des un­dan och det bli­van­de brud­pa­ret kun­de ta sig där­i­från och vi­da­re till bröl­lo­pet. Nickys sto­ra­sys­ter Pa­ris Hil­ton, 35, age­ra­de brud­tär­na och upp­da­te­ra­de fli­tigt på so­ci­a­la me­di­er un­der da­gen.

– Nicky är den vack­ras­te bru­den jag nå­gon­sin sett. Jag är så lyck­lig att min sys­ter har hit­tat sin dröm­man, skrev hon bland an­nat på Instagram.

LY­RIS­KA GÄS­TER

På bröl­lops­fes­ten bjöds det på bland an­nat lyx­i­ga cock­tails, vår­rul­lar, ank­le­ver och skal­djur och fi­ran­det på­gick in på små­tim­mar­na. Gäs­ter­na upp­ges ha va­rit ly­ris­ka. – Det var årets bröl­lop, sä­ger en källa.

Nicky och Ja­mes träf­fa­des 2011 och för­lo­va­de sig för­ra året.

– Ibland hän­der det, mitt i ett van­ligt liv, att kär­le­ken ska­par en sa­ga. De är som en prins och en prin­ses­sa, skrev Pa­ris på Instagram.

"KLÄN­NING­EN KOS­TA­DE

700 000 KRO­NOR" Bröl­lopslyc­ka! Nicky Hil­ton har gift sig med kär­le­ken Ja­mes Rot­h­schild – och hon gjor­de det med stil. Va­len­ti­noklän­ning­en hon bar un­der ce­re­mo­nin upp­ges ha kostat näs­tan 700 000 kro­nor.

Sto­ra­sys­ter Pa­ris Hil­ton var såklart på plats. Hon var brud­tär­na i en vac­ker blå klän­ning. Mam­ma Kat­hy mat­cha­de dot­tern med sin stass.

"Li­ka barn le­ka bäst" ver­kar stäm­ma i det här fal­let. Bå­de Ja­mes och Nicky kom­mer från peng­ar.

EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA!

Bröl­lops­skor­na var smyc­ka­de med Nickys nya ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.