POJK­VÄN­NEN MIS­S­TÄNKS FÖR MORD!

WHIT­NEY HOUSTONS DOT­TER DÖD

Veckans NU! - - NEWS -

Ef­ter sju må­na­der i ko­ma har Whit­ney Houstons dot­ter Bobbi Kristi­na Brown som­nat in. Nu mis­s­tänks pojk­vän­nen Nick Gor­don lig­ga bakom hen­nes död.

Den 31 ja­nu­a­ri i år hit­ta­des Bobbi Kristi­na liv­lös i ett bad­kar i sitt hem i Ge­or­gia. Hen­nes pojk­vän Nick Gor­don, 26, var den som hit­ta­de hen­ne och ge­nom­för­de förs­ta hjäl­pen in­nan Bobbi Kristi­na för­des med am­bu­lans till sjuk­hus. Där för­sat­tes hon i me­di­cinsk ko­ma. Trots fle­ra uppliv­nings­för­sök vak­na­de hon ald­rig upp. I ju­li flyt­ta­des stjär­nan till ett hem för vård i li­vets slut­ske­de, där hon slut­li­gen av­led, ba­ra 22 år gam­mal.

– Det är svårt att sä­ga hej­då. I sön­dags, 26 ju­li, gjor­de Bobbi Kristi­na sin över­gång frid­fullt. Fa­mil­jen tac­kar för kär­leks­ful­la tan­kar och bö­ner. Som Bobbi Kristi­na skul­le ha sagt: Vin­den är bakom mig och so­len är i mitt an­sik­te, skri­ver stjär­nans fa­milj på Fa­ce­book.

HA­DE BRÅ­KAT

Om­stän­dig­he­ter­na kring Bobbi Kristi­nas död är fort­fa­ran­de okla­ra, men po­li­sen miss­tän­ker att Nick lig­ger bakom det som hän­de. Bobbi Kristi­na ha­de näm­li­gen ska­dor som ty­der på att hon blev miss­hand­lad strax in­nan hon ham­na­de i bad­ka­ret.

– Det finns tec­ken som ty­der på att pa­ret ha­de brå­kat, sä­ger en källa till saj­ten TMZ.

En­ligt dom­stols­do­ku­ment ha­de Bobbi Kristi­na fle­ra ska­dor i an­sik­tet, bland an­nat ” svul­len mun och

"BOBBI KRISTI­NA BLEV MISS­HAND­LAD"

Bobbi Kristi­na Brown låg i ko­ma i sju må­na­der in­nan hon tra­giskt gick bort den 26 ju­li, med fa­mil­jen vid sin si­da.

Pojk­vän­nen Nick Gor­don var dock in­te på plats, ef­tersom han för­bju­dits att kom­ma till sjuk­hu­set. Nu mis­s­tänks han lig­ga bakom stjär­nans tra­gis­ka död.

I feb­ru­a­ri 2012 av­led Bobbi Kristi­nas mam­ma Whit­ney Houston av en dro­gö­verdos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.