NU BLIR KHLOÉ MAM­MA

SKILS­MÄS­SAN FRÅN LA­MAR ÄR KLAR

Veckans NU! - - NEWS - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS

Khloé Kar­dashi­an har länge pra­tat om sin läng­tan ef­ter barn. Nu, när det lång­drag­na upp­brot­tet från La­mar Odom är över, har hon be­stämt sig: hon skaf­far barn på egen hand.

I” Fa­mil­jen Kar­dashi­an” har man kun­nat föl­ja Khloé Kar­dashi­ans frukt­lö­sa kamp för att bli gra­vid till­sam­mans med hen­nes nu­me­ra ex­ma­ke La­mar Odom, 35. Nu, när skils­mäs­san från bas­ket­s­tjär­nan änt­li­gen är klar, har den 31- åri­ga re­a­li­ty­stjär­nan be­slu­tat sig för att bli mam­ma – själv.

– Khloé har så myc­ket kär­lek att ge och kän­ner en de­spe­rat läng­tan ef­ter att bli mam­ma, sä­ger en källa till

saj­ten Ra­dar On­li­ne.

AN­VÄN­DER SPER­MA­DO­NA­TOR

Ef­ter upp­brot­tet från La­mar träf­fa­de Khloé rap­pa­ren French Mon­ta­na, 30, men det för­hål­lan­det tog slut ef­ter ba­ra någ­ra må­na­der. Nu sägs hon dej­ta 25- åri­ga bas­ket­spe­la­ren Ja­mes Har­den som en­ligt upp­gift in­te är re­do att bil­da fa­milj. Men det hind­rar in­te stjär­nan.

– Hon in­ser att det in­te är nå­gon idé att vän­ta läng­re, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Khloés sto­ra di­lem­ma just nu är att be­stäm­ma sig för om hon ska ad­op­te­ra el­ler an­vän­da sig av en sper­ma­do­na­tor.

INSPIRERAS AV AND­RA

Att se si­na sto­ra­syst­rars fa­mil­jer bli stör­re ska in­te ha va­rit lätt för Khloé vars läng­tan ef­ter eg­na barn är väl­digt stor. Men istäl­let för att slås ner av att in­te be­fin­na sig där hon vill va­ra i li­vet inspireras Kar­dashi­an­sys­tern av and­ra kän­da sing­el­mam­mor.

– Att star­ka kvin­nor som Ja­nu­a­ry Jo­nes, Sand­ra Bul­lock och Min­nie Dri­ver är en­sam­stå­en­de mam­mor har över­ty­gat Khloé att hon in­te nöd­vän­digt­vis be­hö­ver en man för att bli mam­ma, sä­ger käl­lan.

Oav­sett om hon gör det en­sam el­ler in­te så tror vi att Khloé blir en rik­tig top­pen­mor­sa!

Khloé Kar­dashi­an har i många år läng­tat ef­ter att bli mam­ma, men har in­te lyc­kats bli gra­vid. Nu har re­a­li­ty­stjär­nan be­stämt sig för att skaf­fa barn – med el­ler ut­an kil­le. Här syns hon med sin sys­ter­son Ma­son, 5.

"DET ÄR ING­EN IDÉ ATT VÄN­TA" Trots många för­sök blev det ald­rig barn för Khloé och ex­ma­ken La­mar Odom.

Ja­son Har­den, som stjär­nan sägs dej­ta nu, ska en­ligt upp­gift in­te va­ra re­do att bil­da fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.