KIM KAR­DASHI­ANS GAL­NA GRAVIDKRAV

"DEN HÄR GÅNG­EN ÄR DET EX­TREMT"

Veckans NU! - - RED CARPET - Av: JO­HAN­NA KARLS­SON FO­TO: ALL Over press

Ing­en kan väl ha mis­sat att Kim Kar­dashi­an och Ka­nye West vän­tar barn num­mer två. Pri­ma­don­na­ryk­ten har all­tid osat kring "Fa­mil­jen Kar­dashi­an"- stjär­nan men den här gång­en har di­va­la­ter­na gått över­styr.

Ibör­jan av som­ma­ren av­slö­ja­de Kim Kar­dashi­an att hon är gra­vid igen, den här gång­en med en poj­ke som be­räk­nas fö­das se­na­re i år. När Kim vän­ta­de North West, 2, gick hon upp rätt myc­ket i vikt – det tän­ker den 34- åri­ga skön­he­ten in­te gö­ra igen. För att und­vi­ka att läg­ga på sig oöns­ka­de gravidkilon ska Kim ha an­ställt en pri­vat kock som tilla­gar al­la hen­nes mål­ti­der. Men det är in­te allt, hon har näm­li­gen cra­vings hon in­te vill ruc­ka på. Stjär­nan har sett till att koc­ken ska la­ga häl­so­sam­ma­re al­ter­na­tiv av hen­nes favoriter – mun­kar från Kris­py Kre­me och ham­bur­ga­re från fav­vo­stäl­let In- N- Out.

OR­KAR IN­TE STÅ

Mo­de och Kim Kar­dashi­an är nå­got som länge gått hand i hand. Un­der för­ra gra­vi­di­te­ten hå­na­des hon väl­digt myc­ket för sin stil, vil­ket tog hårt på hen­ne.

– Hon ser till att få spe­ci­al­syd­da de­sig­ner­plagg – till och med jeans – som ska få hen­nes gra­vi­da kropp att se så bra ut som möj­ligt, sä­ger en källa i tid­ning­en Li­fe & Sty­le.

Det är säl­lan man ser Kim med nå­got an­nat än klac­kar på föt­ter­na – men en­ligt upp­gift har stjär­nan sett till att hen­nes as­si­stent all­tid går runt med ett par snea­kers i väs­kan, för sä­ker­hets skull. Och som att det in­te skul­le va­ra nog så sägs det att Kim tvingar sam­ma as­si­stent att ” all­tid ha en stol re­do om hon trött­nar på att stå”.

Wow…

Hon är värl­dens mest kän­da re­a­li­ty­stjär­na – och vet om det. Kim Kar­dashi­ans di­va­la­ter ska ha gått över­styr nu un­der gra­vi­di­tet num­mer två.

"HON FÅR SPE­CI­AL­SYD­DA DE­SIG­NER­PLAGG"

Bland an­nat har Kim an­ställt en kock som ska la­ga al­la hen­nes mål­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.